De europeiska ligornas internationella paraplyorganisation European Leagues har i samråd med sina medlemmar tagit fram en lista med prioriterade punkter för den kommande EU-mandatperioden 2024-2029. Listan innehåller den policy som European Leagues och ligorna rent fotbollspolitiskt kommer jobba med de kommande åren.

Den 6-9 juni hålls val till Europaparlamentet i Bryssel. I samband med det har European Leagues tagit fram både policypunkter och handlingsplan för att hela den internationella fotbollen ska utvecklas, skyddas, och bevaras, på bästa sätt.

Idrott i allmänhet och fotboll i synnerhet är en integrerad del av den europeiska kulturella identiteten. Europa har spelat en grundläggande roll i utvecklingen av moderna idrottstävlingar världen över i över 150 år. Fotbollen har sitt ursprung i Europa, där reglerna skapades och spelet fördes ut till nya deltagare över hela världen. Idag fortsätter många sport- och fotbollstävlingar av världsklass att utvecklas och arrangeras i Europa, och de lockar hundratals miljoner åskådare och tv-publik, samtidigt som de finansierar gräsrots- och amatöridrott inom samhället.

Utöver de kulturella och känslomässiga kopplingar som européer har till idrott och fotboll, främjar de även samhällssammanhållning, ökar social inkludering och förbättrar hälsan för miljontals människor över hela kontinenten.

Dessutom är idrotten en viktig ekonomisk drivkraft i Europa: den står för mer än 2 % av Europas totala BNP och nästan 3 % av sysselsättningen i EU. Fotboll spelar en stor roll i detta.

De här policypunkterna anser European Leagues och dess medlemmar vara prioriterade för mandatperioden 2024-2029:

 • Fortsätt att främja och skydda hållbara och livskraftiga modeller för idrottstävlingar i Europa, med avsikt att idrottslig merit ska vara ett relevant kriterium för framgång och stödja idrottare på alla nivåer, från elit till gräsrotsnivå.
 • Förbättra styrningen av idrott och fotboll i Europa med respekt för idrottens autonomi inom EU, samtidigt som vi arbetar för att förbättra implementeringen och verkställigheten av en mer transparent, objektiv och icke-diskriminerande uppsättning regler för att styra vår idrott.
 • Fortsätt att främja förbättring av relationerna mellan arbetsgivare och anställda i den europeiska sociala dialogen för den professionella fotbollssektorn.
 • Fortsätt att stödja friheten för arrangörer av sportevenemang, inklusive inhemska ligafotbollstävlingar, att licensiera vårt innehåll på territoriell basis och behålla det nuvarande systemet med motiverad geo-aktivering.
 • Anta lagstiftning för att bekämpa olaglig piratkopiering av liveinnehåll, med hänsyn till effekterna av 2023 års rekommendation från Europeiska kommissionen.
 • Fastställ lagstadgade obligatoriska kriterier för licenstagare av sportspel i Europa att endast använda officiella datakällor för att skydda idrottens integritet och immateriella rättigheter.
 • Engagera relevanta fotbollsintressenter både i Europa och på medlemsstatsnivå för implementeringen av de nya reglerna för bekämpning av penningtvätt tillämpade på fotbollsklubbar.
240421 AIKs supportar med tifo inför fotbollsmatchen i Allsvenskan mellan AIK och Djurgården den 21 april 2024 i Stockholm. Foto: Jesper Zerman / BILDBYRÅN / kod JZ / JZ0516

Det som European Leagues önskar av EU:s beslutsfattare är därför följande:
Skydda den europeiska sportmodellen

 1. Fortsätt att främja och skydda hållbara och livskraftiga modeller för idrottstävlingar i Europa, med avsikt att idrottslig merit ska vara ett relevant kriterium för framgång och stödja idrottare på alla nivåer, från elit till gräsrötter.

Europa har några av världens mest spännande idrottstävlingar. Nyckeln till att bibehålla denna spänning är de grundläggande värdena rättvisa, integritet och solidaritet. Detta utgör grunden för den hållbara och framgångsrika strukturen för idrottsstyrning i Europa som våra medlemmar helhjärtat stöder. European Leagues-medlemmarna är engagerade i att främja en modell av förtjänad framgång, säkerställa att de bästa lagen och idrottarna kan stiga till de högsta nivåerna, samtidigt som arrangörerna av elitidrottstävlingar tillhandahåller meningsfullt finansiellt och praktiskt stöd som sipprar hela vägen ner till gräsrotsnivå.

I detta sammanhang stöder de nationella ligorna de grundläggande principerna om öppenhet och kvalifikation för internationella tävlingar via inhemska tävlingsprestationer samtidigt som de alltid respekterar helger reserverade för inhemska ligor.

Respektera idrottens autonomi samtidigt som dess styrningsmodeller förbättras

 1. Förbättra styrningen av idrott och fotboll i Europa med respekt för den viktiga principen om idrottens autonomi inom EU, samtidigt som vi arbetar för att förbättra implementeringen och verkställigheten av en mer transparent, objektiv och icke-diskriminerande uppsättning regler för att styra vår idrott.

Den senaste domen från Europeiska unionens domstol i Super League-fallet kräver en mer transparent, objektiv och icke-diskriminerande uppsättning regler för att styra professionell fotboll. I fotbollssammanhang är det grundläggande att alla intressenter måste hållas ansvariga för hur de genomför processer och fattar beslut, särskilt när dessa beslut – såsom de om kalenderfrågor – påverkar hela ekosystemet och påverkar starkt basen av pyramiden som utgör grunden för hela fotbollsindustrin.

European Leagues uppmanar beslutsfattare att främja implementeringen av en internationell fotbollsstyrningsmodell baserad inte enbart på konsultation utan snarare byggd på en mer inkluderande modell av strukturerade medbeslut som skulle kunna ta hänsyn till alla intressenters legitima intressen i spelet.

Förbättra den sociala dialogen

 1. Förbättra relationerna mellan arbetsgivare och anställda i den europeiska sociala dialogen för den professionella fotbollssektorn.

European Leagues är en officiell social partner som representerar arbetsgivarnas intressen i den europeiska sociala dialogen för den professionella fotbollssektorn som samordnas av Europeiska kommissionens GD för sysselsättning, socialpolitik och inkludering.

Ligorna uppmanar beslutsfattare att fortsätta investera i främjandet av den industribaserade relationella sociala dialogen i den professionella fotbollssektorn. Våra medlemsligor är engagerade i att implementera kollektiva förhandlingsavtal (CBAs) praxis över hela Europa mellan ligor, klubbar och spelarunioner.

Bevara territoriell exklusivitet

 1. Fortsätt att stödja friheten för arrangörer av sportevenemang att licensiera vårt innehåll på territoriell basis och behålla det nuvarande systemet med motiverad geo-aktivering.

Sport och fotboll är av sin natur territoriella. Oavsett om det handlar om populariteten för en viss tävling eller sport i ett visst geografiskt område, fokus på kommentaren på ett visst lag eller idrottare, eller helt enkelt språket i vilket det levereras, distribueras våra medlemsligors innehåll över Europa på en territoriell exklusiv basis. Detta är uppenbart i de så kallade ”listade evenemangen” som måste visas på gratis-tv, eftersom dessa skiljer sig från land till land, beroende på lokala smak och idrottsprioriteringar. Viktigast av allt är att territoriell exklusiv licensiering är något som våra sändningspartners vill ha och förväntar sig.

Territoriell exklusivitet är och kommer att fortsätta vara den mest effektiva modellen för idrottssektorn eftersom den passar våra affärsmodellers mångfald och ger de största fördelarna för våra konsumenter, eftersom den:

 • gör det möjligt för konsumenter att njuta av kvalitetsutbud som svarar mot lokala behov;
 • genererar intäkter som idrottsorganisationer omfördelar och investerar i ytterligare tillväxt och utveckling av sina sporter, särskilt på gräsrots- och samhällsnivå;
 • möjliggör starkare och rättvisare konkurrens mellan sändningsföretag i Europa och förhindrar att de största mediekoncernerna får oproportionerliga nivåer av marknadsmakt; och
 • gynnar många kommersiella partners och lokala/nationella företag som kan dra nytta av de tillhörande möjligheterna som uppstår från mångfalden av reklam- och sponsringserbjudanden.

Om möjligheten att lagligt geo-aktivera vårt innehåll skulle tas bort, vilket därmed skulle införa ett system med de facto pan-europeisk licensiering, skulle konsumenter över hela EU sannolikt få betala mer för att få tillgång till sitt innehåll, vilket oundvikligen skulle prissättas till sitt mest värdefulla (dvs. nästan alltid sin inhemska) marknadspris. Dessutom skulle utbudet av innehåll minska, inklusive anpassningen av innehåll till individuella marknader, språk och geografier, eftersom det inte längre skulle vara ekonomiskt genomförbart. Pan-europeisk licensiering skulle sannolikt gynna de största sändningsföretagen, som ofta inte är baserade inom EU. Detta skulle leda till att många sändningsföretag, särskilt de från medlemsstater med mindre mediemarknader, inte kan konkurrera och därmed förlorar betydande intäkter på grund av bristen på premiuminnehåll tillgängligt på deras kanaler.

Kostnaden för en sådan åtgärd har uppskattats till 2 miljarder euro i förlorade intäkter årligen vilket motsvarar 15 % av idrottsintäkterna och upp till 26 % intäktsförlust för mindre populära sporter. Detta skulle därför ha en stor inverkan på de medel som finns tillgängliga för omfördelning ner i idrottspyramiden.

Bekämpa piratkopiering

 1. Anta lagstiftning för att bekämpa olaglig piratkopiering av liveinnehåll, med hänsyn till effekterna av 2023 års rekommendation från Europeiska kommissionen.

Olaglig online-piratkopiering av våra medlemmars innehåll utgör ett av de största hoten mot vår sektor. Det har uppskattats att den årliga globala kostnaden för piratkopiering uppgår till 28 miljarder dollar.

Dessa är intäkter som borde vara i händerna på de legitima ägarna och skaparna av innehållet, inte i händerna på organiserad brottslighet. Vidare är detta inte ett problem som endast påverkar betal-TV-sändningar. Faktum är att gratis-tv också upplever betydande nivåer av piratkopiering. Det är därför klart att den ofta framförda insinuationen att olaglig piratkopiering är inherent kopplad till en påstådd brist på tillgänglighet av innehåll helt enkelt inte är sann.

Av dessa skäl har European Leagues länge kampanjat tillsammans med SROC för större politiska åtgärder för att bekämpa liveinnehållspiratkopiering. Vi välkomnade Europeiska kommissionens rekommendation om att bekämpa online-piratkopiering av sport och andra liveevenemang, publicerad i maj 2023, som erkänner problemen specifikt för liveidrottsevenemang. Vi utvärderar aktivt effekterna av denna rekommendation. Vi fortsätter dock att tro att en lagstiftningslösning är nödvändig och kommer att vara den enda effektiva lösningen för att hålla pirater och deras underlättare ansvariga för att sätta stopp för denna plåga på vår industri. Denna ståndpunkt har ekats av ledamöter av Europaparlamentet och vi är hoppfulla om att ett lagstiftningsförslag kommer att läggas fram efter avslutningen av utvärderingen av rekommendationen i november 2025. Som de europeiska institutionerna länge har sagt, det som är olagligt offline bör vara olagligt online och när det gäller piratkopiering är det avgörande att den europeiska rättsstaten upprätthålls i sin helhet.

Skydda idrottens integritet genom officiella data

 1. Fastställ lagstiftningskriterier för spellicenstagare i Europa att endast använda officiella datakällor för att skydda idrottens integritet och immateriella rättigheter.

En av de stora utmaningar som idrottsrättsinnehavare står inför kommer från spelindustrin. Spelmarknaden i Europa förutspås vara värd över 82 miljarder euro år 2030.

Trots att de tillhandahåller råmaterialet för en stor mängd intäkter för bookmakers, får arrangörer av idrottsevenemang ingen rättvis avkastning.

Ett kritiskt område genom vilket idrottsarrangörer kan skydda den kommersiella exploateringen av sina tävlingar av speloperatörer är genom licensiering av officiella idrottsdata. Under de senaste åren har det dock blivit allt vanligare med inofficiella datakällor som tillhandahåller sina tjänster till reducerade priser, vilket därmed tar bort ytterligare intäkter från idrottsekosystemet som, precis som i andra fall, skulle kunna återinvesteras ner i pyramiden.

SROC förespråkar därför skapandet av en skyldighet, helst genom europeisk lagstiftning, att kräva att speloperatörer endast använder officiella datakällor när de utför sina ekonomiska aktiviteter.

Implementera de nya reglerna mot penningtvätt

 1. Engagera relevanta fotbollsintressenter både i Europa och på medlemsstatsnivå för implementeringen av de nya reglerna mot penningtvätt som tillämpas på fotbollsklubbar.

European Leagues tillsammans med andra europeiska fotbollsintressenter tog del av Europaparlamentets nyligen antagna nya EU-regler mot penningtvätt som för första gången kommer att inkludera, från och med 2029, fotbollsklubbar som skyldiga enheter inom ramen för den nya lagstiftningen. Ligorna delar EU-mål kring att bekämpa ekonomisk brottslighet samtidigt som man har högre nivåer av granskning över finansiella transaktioner inom fotbollen med målet att skydda spelets integritet och långsiktiga hållbarhet på alla nivåer. Lämpligt engagemang med ligor och andra fotbollsintressenter på europeisk och nationell nivå under de kommande åren behövs för att säkerställa optimal nationell implementering av EU-regler samt för att bibehålla den fortsatta utvecklingen och tillväxten av Europas varierade och historiska fotbollslandskap.

Om European Leagues:
European Leagues är den officiella organisationen som representerar intressena för 40 professionella fotbollsligor över hela Europa. Ligorna är arrangörer av professionella inhemska fotbollstävlingar i sina respektive nationella territorier och utför sina aktiviteter i nära samarbete med fotbollsintressenter som representerar – både på nationell och internationell nivå – nationella förbund, klubbar, spelare och supportrar.

European Leagues är stolt medlem av Sports Rights Owners Coalition (”SROC”), ett forum för över 50 internationella och nationella idrottsorganisationer och tävlingsarrangörer, med särskilt fokus på immateriella rättigheter (IPR). Tillsammans med SROC är vårt mål att främja och skydda vårt innehåll för att säkerställa hållbar finansiering av den professionella och gräsrotsidrott som berikar våra liv.

Eftersom de flesta av European Leagues medlemsligors intäkter kommer från försäljning av sändningsrättigheter till våra evenemang, är det absolut nödvändigt att dessa rättigheter skyddas. Detta gör det möjligt för inhemska ligor att fortsätta återinvestera betydande delar av sina intäkter tillbaka i gräsrötter, samhällen och genom hela deras respektive idrotter. Utan intäktsfördelningen från arrangörer av kommersiellt framgångsrika sportevenemang skulle utvecklingen av gräsrotsidrott faktiskt förlora en kritisk finansieringskälla.

European Leagues medlemsligor och deras anslutna klubbar bidrar avsevärt till välstånd och välbefinnande i sina länder. Vi är viktiga leverantörer av långsiktiga arbetstillfällen och några av de största skattebetalarna i de territorier där vi verkar.

European Leagues medlemmar samarbetar med regeringar och internationella organisationer för att förbättra styrningen av sport- och fotbollstävlingar samtidigt som vi respekterar den viktiga principen om idrottens autonomi. Vi är också engagerade i att förklara den speciella naturen av idrottsrättigheter samtidigt som vi söker korrekt erkännande av fotbollens värde från regeringar över hela världen och ett effektivt skydd för våra rättigheter enligt lag.

För detta ändamål har European Leagues och dess medlemmar sedan starten varit engagerade i konstruktiv och samarbetsinriktad dialog med europeiska beslutsfattare. Vi ser fram emot att fortsätta detta viktiga arbete under nästa mandatperiod för de europeiska institutionerna.