"

Tillsammans utvecklar vi svensk elitfotboll

"

<
18 juni, 2024

Integritetspolicy – version 1.5

INTEGRITETSPOLICY FÖR SVENSK ELITFOTBOLLS DIGITALA TJÄNSTER
(Datum: 2021-03-29)

English version

Din integritet är viktig för oss. Därför har vi utvecklat en integritetspolicy som beskriver hur vi samlar in, använder, delar, överför och lagrar dina Personuppgifter när du använder EFIT, några av Tjnsterna eller besöker någon av våra Webbplatser (”Integritetspolicyn”). Denna Integritetspolicy utgör en bilaga till Allmänna villkor för användning av Elitfotbollens digitala tjänster (”Villkoren”). Om inte annat anges häri ska ord med inledande stor bokstav i denna Integritetspolicy ha samma betydelse som beskrivs i punkt 16 i Villkoren. Med Webbplatserna avses i denna Integritetspolicy våra webbplatser som du besöker (såsom svenskelitfotboll.se, allsvenskan.se, superettan.se och svenskafutsalligan.se) oavsett om du använder de digitala tjänster som görs tillgängliga via Webbplatserna eller enbart besöker Webbplatserna.

Inom ramen för Elitfotbollens digitala tjänster och Webbplatser kommer Personuppgifter hänförliga till dig att behandlas. Föreningen Svensk Elitfotboll (”SEF”, ”vi”, ”oss”), organisationsnummer 825001-5065, med adress Evenemangsgatan 31 A, 169 79 Solna, är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Tjänsterna och Webbplatserna.

1 Vad är Personuppgifter och vilka uppgifter samlar vi in?

Personuppgifter är data och information som kan användas för att direkt eller indirekt identifiera en enskild person.

Vi samlar in och använder Personuppgifter hänförliga till dig när du använder Tjänsterna eller Webbplatserna. Det kan t.ex. röra sig om namn, personnummer, adresser och andra kontaktuppgifter, användarnamn, köpinformation, beteende eller uppgifter om eller från de enheter med vilka du ansluter eller gör dig tillgänglig för Tjänsterna eller Webbplatserna, t.ex. MAC-adress och information om var din mobila enhet befinner sig, om du valt att aktivera platstjänster i din mobila enhet. Om du väljer att inte aktivera platstjänster fungerar Tjänsterna antingen inte alls eller med begränsad funktionalitet.

Vi samlar även in data som inte kan kopplas direkt till dig, som t.ex. sammanslagna data och aggregerad information om flera Användares aktiviteter inom Tjänsterna, för att få kunskap om hur vi kan ge användarna bättre information och för att förstå vilka delar av Webbplatserna och Tjänsterna som är mest intressanta.

Om du använder EFIT utan att skapa en Användarprofil kommer vi endast att samla in och använda din MAC-adress och information om var din mobila enhet befinner sig, om du valt att aktivera platstjänster i din mobila enhet. I övrigt gäller vad som anges i denna Integritetspolicy oförändrat oavsett om du använder EFIT utan att ha skapat en Användarprofil eller om du skapat en sådan profil.

2 Vad används dina Personuppgifter till och vilken laglig grund tillämpas för behandlingen?

SEF behandlar alltid dina Personuppgifter i enlighet med Dataskyddslagstiftningen. Den lagliga grunden för behandlingen av dina Personuppgifter är antingen att du samtyckt till sådan behandling eller för att fullgöra ett avtal med dig eller att behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga skyldigheter enligt lag. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta SEF på den adress, telefonnummer eller e-postadress som anges i punkt 10 nedan, men detta innebär att du inte längre kan vara Användare av Tjänsterna. Om du lämnat samtycke till cookies på Webbplatserna men därefter vill att vi inte längre ska använda cookies, kan du ändra inställningarna i din webbläsare (se punkt 12 nedan).

Dina Personuppgifter används för att:

 • tillhandahålla dig och ta betalt för Tjänster inom ramen för EFIT, inklusive anpassade Tjänster, riktade erbjudanden och relevant anpassad marknadsföring från SEF, Föreningar och/eller Leverantörer;
 • kommunicera med dig via kundservice, t ex vid beställning och klagomål;
 • samkörning av Användardata med information från Förening, Leverantör och/eller tredje part, t.ex. för att kunna skicka riktade erbjudanden och material till dig;
 • spåra dina aktiviteter på våra arenor i samband med match, i syfte att tillhandahålla dig erbjudanden och informera dig om händelser på arenan;
 • skapa, utveckla, driva, leverera och förbättra Tjänsterna och Webbplatserna och dess innehåll; och
 • förhindra förlust och förebygga bedrägeri, t.ex. genom att verifiera din och andras identitet genom att skicka meddelanden till dig.

Dessutom används dina Personuppgifter i interna analyser för att förbättra EFIT, Tjänsterna, Webbplatserna och vår kommunikation med våra Användare.

Vi behandlar även dina uppgifter indirekt för ändamålet att förvalta och testa Webbplatserna och våra system inom EFIT.

3 Utlämnande av dina Personuppgifter

Vi kan komma att ge andra bolag inom SEF:s koncern, Leverantörer som vi samarbetar med samt våra betalningsleverantörer och IT-leverantörer, både inom och utanför EU/EES, åtkomst dina Personuppgifter. Syftet med detta är att vi ska kunna administrera och fullgöra vårt avtal med dig, ta betalt för Tjänsterna och att se till att våra IT-system fungerar. Vår
betalningsleverantör är Klarna Bank AB (Klarna). Klarna är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som Klarna utför i samband med att de tar betalt för användningen av våra Tjänster. För information om hur Klarna behandlar dina personuppgifter hänvisas till Klarnas integritetspolicy.

Beroende på vilka Tjänster som du önskar använda, kan det vidare hända att vi delar med oss av, överför eller på annat sätt gör dina Personuppgifter tillgängliga för våra dotterbolag, Föreningar och/eller Leverantörer i enlighet med denna Integritetspolicy. Syftet med sådan överföring är att dessa dotterbolag, Föreningar eller Leverantörer ska kunna tillhandahålla den Tjänst eller de produkter och tjänster du önskar. Dina Personuppgifter kan även kombineras med annan information hänförlig från Tjänsterna eller från tredje part i syfte att tillhandahålla och förbättra de Tjänster som tillhandahålls inom ramen för EFIT, liksom marknadsföringen av dessa. Vi har ingått skriftliga avtal med dessa parter, genom vilka de åtar sig att endast behandla dina Personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och med Dataskyddslagstiftningen samt att inte använda dina Personuppgifter för andra ändamål än vad som anges i denna Integritetspolicy. Det kan hända att sådana Föreningar och Leverantörer därutöver har egna integritetspolicyer för hanteringen av dina Personuppgifter. I sådant fall ska du få information om detta från dem.

Dina Personuppgifter behandlas alltid konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder. När vi anlitar leverantörer av IT-tjänster som finns utanför EU/EES säkrar vi att dina uppgifter skyddas på ett adekvat sätt, t.ex. genom att ett dataöverföringsavtal (som inkluderar EU-kommissionens modellklausuler för skydd av Personuppgifter) tecknas med den leverantör utanför EU/EES som får åtkomst till våra IT-system.

Vi kan också dela med oss av Personuppgifter till andra om det krävs enligt lag eller om det är nödvändigt för att förebygga, upptäcka och åtala illegal eller misstänkt olaglig verksamhet eller för att förhindra andra skador eller som svar på en rättslig åtgärd eller för att genomdriva våra rättigheter och krav.

4 Tredjepartstjänster

Tjänsterna och Webbplatserna kan komma att inkludera länkar till tredjepartswebbsidor som du kan omdirigeras till. Vi ansvarar inte för sådana parters hantering av dina Personuppgifter. Vi rekommenderar att du noga studerar dessa parters villkor för hantering av dina Personuppgifter.

Inom Tjänsterna kan du komma att ha möjlighet att exportera information till tredje parts applikationer och webbsidor, som Facebook eller Twitter. Om du utnyttjar sådana möjligheter kan du komma att även exportera Personuppgifter. Vi ansvarar inte för sådana parters hantering av dina Personuppgifter. Vi ber dig observera att din information kan komma att bli tillgänglig för andra som besöker eller använder sådana applikationer eller webbsidor.

5 Begränsning av reklam

Du kan i din Användarprofil välja att inte ta emot reklam eller marknadsföringsmeddelanden från oss, Föreningarna och Leverantörerna via sms och/eller e-post. Du kan också välja bort marknadsföringsmeddelanden via e-post genom att klicka på avregistreringslänken i nyhetsbrev som skickas ut. Vidare kan du välja att inte ta emot marknadsföringsmeddelanden via s.k. ”pushnotifieringar” genom att slå av denna funktion i din mobiltelefons inställningar.

Om du väljer att utnyttja denna möjlighet att välja bort marknadsföringsmeddelanden, kommer dina möjligheter att hålla dig informerad om de Tjänster, erbjudanden eller evenemang som dessa aktörer tillhandahåller att begränsas.

6 Vilka tekniska lösningar nyttjar vi i interaktion med dig

EFIT kan jämföras med ett virtuellt digitalt torg där användarna deltar, ses, kan sälja, köpa och uppleva. Vi vill speciellt göra dig uppmärksammad på att våra Tjänster, och Webbplatserna, är baserade på olika teknologier för att de ska uppfattas som relevanta för dig som Användare och här vill vi särskilt framhäva följande grundläggande tekniska mekanismer:

 • Enheten: Din digitala enhet innehåller unik information som kan läsas av aktörer som på ett eller annat sätt vill interagera med denna enhet. Du kan själv begränsa utbytet av viss information genom att aktivt stänga av funktioner, men du riskerar då att Tjänster som du önskar använda inte fungerar/begränsas till sin funktion. Så länge som en digital enhet är påslagen har den ett unikt ID som kan upptäckas och om enheten har ett SIM-kort kommer den också att kunna spåras. SIM betyder faktiskt: Subscriber Identity Module = Abonnent Identitet Modul. Detta innebär att den digitala enheten alltid kan ”ses” och spåras som en sändare/mottagare av radiosignaler. Systemen på våra arenor kommer också att kunna spåra din enhet utan att du gör något aktivt val.
 • Din identitet: När du registrerar dig som Användare hos oss, så har vi möjlighet att anpassa interaktionen med dig utifrån vad du har angivit, till exempel, klubb, ålder, kön etc. I din Användarprofil kan du enkelt få en överblick över vilken information som du har givit oss tillgång till. Det är först efter att du har registrerat dig med ett aktivt samtycke som du blir en Användare, men det innebär också att om vi tidigare har samlat in information med hjälp av cookies (som du samtyckt till) kan vi även knyta den informationen till din identitet.
 • Tid: Vi antar att interaktionen med dig som Användare kommer att variera beroende på tid på året, dagen före, under och efter ett event/match, etc. Eftersom vi äger arrangemangen, så kommer vi naturligtvis att veta när och vilka händelser som sker och vi kommer därför att kunna interagera med dig om detta utifrån vad du angivit under föregående punkt.
 • Din position: Din digitala enhet innehåller flera tekniska lösningar för att kommunicera med dig och din omgivning om vart du befinner dig, som exempelvis GPS (Global Positioning System), wifi, bluetooth, web beacon-pejling. Dessa teknologier används för att interagera med enheten på olika sätt. Detta kan exempelvis användas för tillträdeskontroll, kartläggning, way-finding, säkerhetskommunikation, erbjudanden om platsbaserade tjänster och produkter, etc.
 • Cookies: Din online-aktivitet automatiseras/förenklas genom att samla in informationskapslar (cookies). SEF kan samla in information om din dator, inklusive alla tillgängliga IP-adresser, operativsystem och webbläsare, för systemadministration som en del av granskningsprocessen. Dessutom samlar vi in ​​information om din allmänna internetanvändning med hjälp av informationskapslar (cookies). Du kan inaktivera cookies. Du kommer då eventuellt inte att fullt ut kunna nyttja vissa tjänster som du önskar använda dig av. För mer information om hur vi använder cookies, se punkt 12 nedan.

Det finns en viktig egenskap i alla enheter som är anslutna till ett digitalt nätverk som du bör vara särskilt uppmärksam på; till skillnad från en radioapparat eller en traditionell TV så är all kommunikation dubbelriktad. Detta innebär att all typ av användning av enheten svarar på förfrågningar och skickar ut information om dig själv och ditt beteende, position etc.

Det är viktigt att du också förstår att för att kunna erbjuda dig relevanta digitala tjänster, så kommer vi också att samla in den information som beskrivs ovan. Som Användare bör man vara särskilt medveten om att kombinationen av olika datainformation tillsammans ger en ännu mer detaljerad information om dig och ditt beteende. Detta sätter större krav på din medvetenhet om hur vår användning av uppgifterna ser ut.

Som Användare av Tjänsterna accepterar du att SEF, din valda klubb, arenan som du gästar och Leverantörerna har möjlighet att interagera med dig. Denna interaktion innebär också att din klubb, arenan du gästar och ligan också har rätt att kommunicera med dig om och på uppdrag av sina partners. Om du inte valt någon klubb kommer du inte att erhålla klubbspecifik information, men däremot information från SEF, Leverantörerna och arenan som du gästar.

Interaktionen/kommunikation kommer att ske med den vid var given tidpunkt lämpligaste teknik/metodik. Observera att all digital kommunikation samlar och spårar information om dig och ditt beteende.

Fotbollens och futsalens partners är en viktig del av EFIT. På samma sätt som du blir exponerad för meddelanden från speaker, på skyltar mm i arenan med budskap om klubbens/ligans partners, så kommer dessa också att förmedlas i vår digitala plattform. Detta är en viktig förutsättning för fotbollens och futsalens existens och för din och andra aktörers relation/interaktion med oss.

Webbplatserna, meddelanden och vissa Tjänster kan använda ”cookies” och andra tekniker, t.ex. pixeltaggar och web-beacons. Syftet är att ge dig som Användare tillgång till olika Tjänster och funktioner.

Vi använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på Webbplatserna genom att vi får kännedom om vem som har besökt dessa vid en viss tidpunkt. Du kan när som helst välja att ta bort sådana cookie-filer som har placerats på din enhet.

När du använder de delar av Webbplatserna som kan anpassas efter din Användarprofil, eller som kräver att du är inloggad, måste din webbläsare vara inställd på att acceptera cookies. Om du väljer att inte acceptera cookies kan vi inte garantera att Webbplatserna och Tjänsterna fungerar som avsett.

EFIT samlar också in viss information automatiskt för att lagra den i loggfiler. Informationen omfattar t.ex. IP-adresser (Internet Protocol), webbläsare och språk, Internetleverantör (ISP), hänvisnings- och utgångswebbplatser och applikationer, operativsystem, datum- eller tidsstämpel och data om klickflöde.

Vi använder informationen i syfte att förstå och analysera trender och Användares beteende, administrera Webbplatsen, förbättra EFIT och dess Tjänster och innehåll samt för att samla in information om våra Användare på sammanslagen nivå. SEF kan använda informationen i marknadsförings- och annonseringstjänster.

Pixeltaggar talar om för oss om ett meddelande till dig har öppnats. Vi kan använda den informationen för att minska antalet meddelanden som skickas till kunderna eller sluta skicka meddelanden. Mer information om cookies och andra sådana tekniker hittar du i din webbläsare.

7 Säkerhet

Vi tar säkerheten för din personliga information på största allvar. Dina Personuppgifter är lösenordskyddade och personlig information som du lämnar till oss är skyddad mot obehörig åtkomst och utlämnande genom kryptering och olika tekniska åtgärder.

För mer information kring hantering av lösenord, etc. hänvisar vi till de Allmänna Villkoren för EFIT. Vi påminner om att när du använder vissa Tjänster eller laddar upp/delar Innehåll kan din personliga information och det innehåll du laddar upp eller delar bli synligt för andra och kan komma att läsas, samlas in eller användas av dem. Du ansvarar för den personliga information du väljer att dela eller ange i dessa fall. Om du t.ex. anger ditt namn och din e-postadress i ett foruminlägg är den informationen offentlig.

8 Lagring av Personuppgifter

Vi lagrar dina Personuppgifter endast så länge som det behövs för att kunna fullfölja de ändamål som beskrivs i denna Policy eller så länge som krävs enligt lag. Vi har rutiner på plats för att uppgifterna därefter raderas.

9 Information om dina rättigheter till insamlade Personuppgifter; uppdatering, rättning och radering av Personuppgift

Du har rätt, i enlighet med vad som följer av Dataskyddslagstiftningen, att när som helst begära att få tillgång till de Personuppgifter som behandlas, att få felaktiga Personuppgifter rättade, att begära att vi ska sluta behandla samt radera Personuppgifter som vi behandlar med stöd av ditt samtycke, att begära att behandlingen av Personuppgifterna begränsas, att utöva rätt till dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av Personuppgifterna. I sådant fall ber vi dig att kontakta vårt dataskyddsombud med de kontaktuppgifter som anges nedan.

Om du bedömer att Svensk Elitfotbolls behandling av dina Personuppgifter inte sker i enlighet med Dataskyddslagstiftning, har du även rätt att när som helst inge klagomål till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet.

10 Frågor om integritet och behandling av Personuppgifter

Om du har några frågor eller funderingar kring denna Integritetspolicy eller om du skulle vilja framföra ett klagomål, vänligen kontakta oss:

Telefon: +46 (0) 8-734 92 00
Adress: Evenemangsgatan 31, 16979 Solna
E-post: dpo@svenskelitfotboll.se

11 Dataskyddsombud

SEF har utsett dataskyddsombud som kan kontaktas via uppgifterna i punkten 10 ovan.

12 Cookies

Hur vi använder cookies

SEF använder så kallade cookies inom ramen för Tjänsterna och Webbplatserna. En cookie är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (”session-cookies”). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobil under en viss tid tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Vi använder cookies för att kunna ge dig som Användare bättre service. En del cookies används för att samla statistik om antalet besökare i Tjänsterna och på Webbplatserna medan andra används för att inhämta information om vilket operativsystem och vilken webbläsare, samt vilka versioner av dessa, som besökarna använder, hur Webbplatserna används och hur vi kan förbättra dem, vilka sidor som är populära och mindre populära, etc. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera våra webbplatser. I en del funktioner på Webbplatserna använder vi något som kallas “session-id”. För att möjliggöra detta sänder vår server en sessions-cookie med ett unikt id-nummer till din dator varje gång du besöker någon av dessa Webbplatser.

Session cookies används under den tid du är aktiv i Tjänsten eller på Webbplatsen. Utan den skulle du till exempel inte kunna backa i köpdialogen utan att behöva fylla i alla uppgifter på nytt varje gång. En ”sessions-cookie” sparas bara temporärt i din dators arbetsminne och tas automatiskt bort när du stänger din webbläsare.

Om du har samtyckt till cookies och sedan registrerar dig som Användare hos oss kommer vi kunna koppla information som samlas in genom cookies till dig personligen (dvs. spåra din användning av Tjänsterna och interaktion med Webbplatserna bakåt i tiden även till den tid då du inte var registrerade som Användare hos oss). Detta ger oss möjlighet att anpassa information och marknadsföring till dig. Om du inte vill att vi ska kunna spåra din interaktion bakåt i tiden ska du välja att blockera cookies på det sätt som beskrivs nedan.

Om du inte vill tillåta användning av cookies

De flesta webbläsare är inställda för att tillåta lagring av cookies. Om du inte vill tillåta cookies kan du antingen ställa in din webbläsare så att du får en varning varje gång som en webbplats vill placera en cookie på din dator eller helt stänga av lagring av cookies. Information om hur du gör detta finns i webbläsarens hjälpfunktion. Om du väljer att stänga av cookies kan det innebära att vissa funktioner inte längre kan användas i Tjänsterna och att Tjänsterna och Webbplatserna inte kommer att fungera så bra som du som Användare förväntar dig.

Föreningarnas webbplatser

Du når Tjänsterna genom att antingen besöka SEF eller någon av Föreningarnas webbplatser, alternativt de appar som tillhandahålls av SEF och/eller Föreningarna. Föreningarna kan använda andra cookies på sina respektive webbplatser. Information om detta finns på respektive Förenings webbplats.

Vilka cookies vi använder:

Cookies 1 - sw
Cookies 2 - sw
Cookies 3 - sw

13 Uppdateringar

Vi arbetar ständigt med att förbättra Tjänsterna och Webbplatserna. Som ett led i detta kan vi komma att uppdatera denna Integritetspolicy. Uppdateringar meddelas genom våra digitala kanaler i EFIT och/eller genom att vi tillgängliggör en uppdaterad version av Integritetspolicyn på Webbplatserna.

MER FRÅN SEF

Max Mölder hattrick i Månadens Tränare

12 jul 2024

Lottat i Svenska Cupens andra kvalomgång

10 jul 2024

Svensk Elitfotbolls kommersiella chef på plats – ”Fokus just nu är på mediarättigheten”

10 jul 2024

Allsvensk jubileumsboll till landets nordligaste klubbar

10 jul 2024

Allsvenskan 100 år: Tunavallen blir allsvensk arena för en dag

9 jul 2024

Senaste nytt

Max Mölder hattrick i Månadens Tränare

12 jul 2024

Lottat i Svenska Cupens andra kvalomgång

10 jul 2024

Svensk Elitfotbolls kommersiella chef på plats – ”Fokus just nu är på mediarättigheten”

10 jul 2024

Allsvensk jubileumsboll till landets nordligaste klubbar

10 jul 2024

Allsvenskan 100 år: Tunavallen blir allsvensk arena för en dag

9 jul 2024