"

Tillsammans utvecklar vi svensk elitfotboll

"

<
19 oktober, 2017

Allmänna villkor – version 1.1

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDANDE AV EFIT – ELITFOTBOLLENS IT-PLATTFORM
(Version 1.1, Datum: 2017-02-03)

1. Inledning

1.1. Dessa Allmänna Villkor (”Villkoren”) reglerar ditt användande och din anslutning till EFIT – Elitfotbollen IT-plattform. Det är viktigt att du tar dig tid att läsa igenom Villkoren noggrant.

1.2. I dessa Allmänna Villkor ska ord som börjar med stor bokstav ha den betydelse som anges i punkt 17 .

2. Allmänt om SEF och EFIT

2.1. SEF är en ideell förening som huvudsakligen har till ändamål att främja och utveckla herrelitfotbollen i Sverige. Medlemmarna utgörs av de föreningar, klubbar och bolag som spelar i Allsvenskan och Superettan. Medlemmarna kan därför variera mellan säsongerna beroende på de sportsliga resultaten.

2.2. I syfte att stärka svensk herrelitfotboll har Medlemmarna beslutat att införa en gemensam IT-plattform, EFIT. Även föreningar, klubbar och bolag som inte spelar i Allsvenskan och Superettan kan ansluta sig till EFIT.

2.3. EFIT består bl.a. av en IT-plattform där Föreningarna, SEF och andra Leverantörer erbjuder Tjänsterna till dig. Det är Medlemmarna som bestämmer vilka Tjänster som från tid till annan ska erbjudas.

2.4. Inom EFIT finns möjligheten att köpa och beställa varor och tjänster. Varje sådant köp eller beställning utgör ett enskilt avtal mellan dig och SEF eller den Förening eller Leverantör som tillhandahåller varan eller tjänsten. Om inte annat framgår vid köpet eller beställning, utgör dessa Villkor avtalsinnehåll för köpet eller beställningen. Det är alltid den som tillhandahåller varan eller tjänsten som är ensamt ansvarig gentemot dig för att varan eller tjänsten motsvarar vad ni har kommit överens om.

2.5. Nedanstående bild visar ett exempel på de Tjänster, upplevelser och interaktioner som kan ske inom EFIT:

7066A107-4E80-4042-BC6F-6CE2D5FAEE8E

3. Godkännande av Villkoren

3.1. Genom att registrera dig som EFIT-användare på någon av Webbplatserna eller genom att använda Tjänsterna godkänner du Villkoren. Om du inte godkänner Villkoren har du inte rätt att använda Tjänsterna.

3.2. Du får inte använda Tjänsterna om (a) du inte uppnått den ålder som krävs för att ingå juridiskt bindande avtal och inte har inhämtat målsmans medgivande eller (b) du är förbjuden eller annars juridiskt förhindrad att använda Tjänsterna enligt svensk eller annat lands lag.

3.3. Användande av Tjänster som tillhandahålls av andra Leverantörer än SEF eller Föreningar kan kräva att du godkänner sådan Leverantörs villkor.

3.4. En aktuell version av dessa Villkor finns alltid tillgänglig på SEF:s webbplats.

3.5. Om bestämmelse i dessa Villkor avviker till det sämre för dig i egenskap av konsument än som följer av tvingande lag, ska tvingande lag ha företräde.

4. Användarprofil

4.1. För att kunna använda EFIT behöver du skapa en Användarprofil. Genom inställningarna i Användarprofilen kan du bl.a. styra över vilken information som ska vara tillgänglig för SEF och Föreningarna liksom andra Användare av EFIT. Dina inställningar kan komma att påverka vilka Tjänster du kan använda.

4.2. Användarprofilen är personlig och får inte användas av annan än dig. Du är ensamt ansvarig för all aktivitet som förekommer genom din Användarprofil. Det åligger därför dig att hantera lösenord och andra identifikationsuppgifter på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem. Om du förlorar lösenord eller identifikationsuppgifter, har anledning att anta att obehörig har tillgång till din Användarprofil eller misstänker en säkerhetsöverträdelse måste du omedelbart informera SEF eller den SEF anvisar.

5. Särskilt om köp och beställningar

5.1. En del av de köp och beställningar som du gör inom EFIT kan falla under Distansavtalslagen. För sådana köp och beställningar som sker med SEF eller Förening som motpart gäller nedanstående villkor. För köp och beställningar från andra Leverantörer kan andra villkor gälla.

5.2. Vid köp och beställningar från SEF eller Förening kan du som konsument ha rätt att frånträda avtalet i enlighet med bestämmelser av Distanslagen. Detta innebär att du under vissa förutsättningar har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från den dag du tog emot den beställda varan eller mottog kvitto för din beställning av en tjänst. Enligt Distansavtalslagen undantas bl.a. följande varor och tjänster från ångerrätten:

a) varor som tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel,
b) idrottsevenemang eller andra liknande aktiviteter som äger rum på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod,
c) varor som snabbt kan försämras eller bli för gamla,
d) datorprogram samt ljud- och bildupptagningar med bruten försegling/plombering eller
e) tjänster som påbörjats med ditt samtycke under ångerfristen, till exempel abonnemang.

5.3. Om du vill ångra ett köp eller en beställning ska du kontakta den motpart som har eller ska leverera varan eller tjänsten. Kontaktuppgifter finns på din kvittens.  Tänk på att det är du som måste bevisa att du har ångrat dig i tid. Du kan ångra dig muntligen eller skriftligen. Det finns ett standardformulär för att utföra ångerrätten på www.konsumentverket.se. Där hittar du även mer information om ångerrätt och om lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Du kan också få information och rådgivning hos din kommunala konsumentvägledare.

5.4. Om du utnyttjar din ångerrätt kommer SEF eller den Förening eller Leverantör från vilken du gjorde köpet eller beställningen att ersätta dig inom 14 dagar från den dagen då SEF, Föreningen eller Leverantören mottar den returnerade varan eller ditt meddelande om att du ångrar din beställning av en tjänst. Om du hade leveranskostnader för den vara du köpt, ersätts även dessa med ett belopp som motsvarar avgiften för standardleverans. Från den summa som ska återbetalas har SEF, Föreningen eller Leverantören rätt att göra avdrag med ett belopp som motsvarar varans värdeminskning, i den mån sådan värdeminskning beror på att du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

5.5. Tänk på att det är du som ansvarar för att en vara som ska returneras kommer fram till motparten. Det är därför lämpligt att skicka varan i en diskret kartong och som en rekommenderad försändelse. Varan bör returneras tillsammans med originalemballage.

6. Användandet av Tjänsterna

6.1. Användandet av Tjänsterna ska ske på ett sätt som överensstämmer med dessa Villkor.

6.2. Med undantag för sådant användande som uttryckligen tillåts eller stöds av Tjänsterna är det inte tillåtet att utan SEF:s skriftliga tillåtelse:

a) sprida Tjänster eller Innehåll i annat medium;
b) förändra eller modifiera någon del av Webbplatserna eller Tjänsterna;
c) försöka skaffa åtkomst till Tjänsterna eller Innehåll genom någon annan teknologi eller något annat medel annat än genom Webbplatserna eller sådana andra funktioner som SEF uttryckligen har anvisat för detta syfte;
d) kringgå, avaktivera eller på annat sätt störa (i) säkerhetsrelaterade funktioner i Tjänsterna, (ii) funktioner som förhindrar eller begränsar användning eller kopiering av Innehåll eller (iii) funktioner som inskränker användningen av Tjänsterna eller material tillgängligt via Tjänsterna;
e) använda Tjänsterna eller Innehållet för försäljning eller marknadsföring av varor eller tjänster;
f) använda eller starta robot, spindel eller annat automatiskt system som skickar meddelanden till SEF:s servrar;
g) samla in eller lagra Personuppgifter eller annars agera i strid med Integritetspolicyn eller
h) utan rättighetsinnehavares samtycke kopiera, reproducera, distribuera, sända, visa, sälja, licensiera eller på annat sätt utnyttja annans innehåll eller material utöver vad som följer av dessa Villkor.

6.3. Tjänsterna får endast användas för de ändamål och på det sätt som de är avsedda för. Du är t.ex. ensamt ansvarig för att din användning inte ger upphov till skada eller annan olägenhet för SEF eller tredje man (exempelvis genom massanrop eller spridande av datavirus) eller strider mot lag eller mot myndighetsföreskrift eller beslut. Användning i strid med dessa Villkor kan komma att rapporteras av SEF till myndigheter, Föreningar eller tillsynsorgan.

6.4. Tjänsterna och Webbplatserna tillhandahålls i vid var tid gällande befintliga skick. SEF kan inte garantera att Tjänsterna och Webbplatserna alltid kommer att fungera utan störning eller är fria från felaktigheter och brister. Inte heller garanterar SEF att den information du erhåller vid användningen är korrekt eller tillförlitlig.

7. Integritet

7.1. SEF är personuppgiftsansvarig för Personuppgifter som lämnas av dig vid ditt användande av EFIT. Närmare bestämmelser om detta finns i Integritetspolicyn.

7.2. Genom att acceptera dessa Villkor samtycker du till att SEF, SEFAB, Föreningarna och Leverantörer inom ramen för EFIT och dess ändamål får använda, ändra, reproducera, sälja, utveckla, publicera, framställa, bearbeta, distribuera, sända, saluföra och underlicensiera din Användardata, ensamt eller tillsammans med annat material. Denna rätt omfattar även rätten att inom ramen för EFIT och dess ändamål använda din Användardata i och för reklam, marknadsföring, marknadsundersökningar, kvalitetskontroll och för andra liknande ändamål. Användandet av Användardata ska ske i överensstämmelse med gällande Integritetspolicy.

7.3. SEF äger rätt att ge tillhandahållare av allmänna sökmotorer tillåtelse att kopiera Innehåll och annat material från Webbplatserna i syfte att skapa sökindex. Det kan hända att sådana sökmotorer inte automatiskt uppdaterar sina cacheminnen, vilket kan medföra att informationen i sökindexen kan innehålla inaktuell Innehåll och material.

8. Tillhandahållande av eget Innehåll

8.1. Du har möjlighet att inom ramen för Tjänsterna ladda upp Innehåll. Om inte annat framgår av en viss Tjänst, blir sådant Innehåll publikt för SEF, Föreningarna, Leverantörer och allmänna sökmotorer.

8.2. Äganderätten till det Innehåll du laddar upp är din (eller den rättighetsinnehavare vars tillåtelse till uppladdning du inhämtat enligt punkt 8.5). Föreningar och andra användare av EFIT har dock rätt att vederlagsfritt använda, reproducera, sprida, kopiera och visa sådant Innehåll för icke-kommersiella syften i den utsträckning som framgår av dessa Villkor och som stöds av Tjänstens funktioner.

8.3. Du är ensamt ansvarig för ditt Innehåll och konsekvenserna av att ladda upp det.

8.4. Varken SEF eller Förening är ansvarigt för något Innehåll som laddas upp av annan än SEF eller Förening. Varken SEF eller Föreningarna står bakom annans Innehåll eller vad som utrycks i eller genom detta Innehåll. Vid användandet av Tjänsterna kan du därför komma att bli exponerad för Innehåll som är felaktigt, kränkande eller anstötligt. Om inte annat följer av lag, har användare av Tjänsterna inte rätt att tvinga SEF att ta bort sådant Innehåll.

8.5. Du är ensamt ansvarig för att ha inhämtat samtycke, tillåtelse, licens eller rättighet till uppladdning av Innehåll som genom upphovsrätt eller på annat sätt helt eller delvis tillkommer annan. Sådan(t) samtycke, tillåtelse, licens eller rättighet ska även omfatta rätt att upplåta Innehållet i enlighet med punkt 8.2 och att Innehållet används på det sätt som Tjänsterna medför.

8.6. SEF förbehåller sig rätten att utan förvarning ta bort Innehåll som enligt SEF:s uppfattning kan uppfattas som kränkande eller olämpligt.

8.7. Efter att du laddat upp Innehåll kan du redigera eller radera Innehållet i den utsträckning som den aktuella Tjänsten tillåter. Sådant Innehåll som är publikt för andra är inte alltid möjligt att redigera eller radera.

9. Ändringar av Webbplatsen, Tjänsterna och Innehållet

Webbplatsen, Tjänsterna och Innehållet är under ständig förnyelse. Det innebär att SEF har rätt från tid till annan förändra dessa till form, natur och innehåll (inklusive att permanent eller tillfälligt upphöra med eller begränsa Webbplats eller Tjänst) utan särskild information i förväg.

10. Immateriella rättigheter m.m.

10.1. SEF har exklusiv äganderätt, upphovsrätt, patenträtt och all annan immateriell rätt till EFIT liksom till resultatet av sin Användardata eller annan data som behandlas eller bearbetas inom ramen för EFIT.

10.2. Genom dessa villkor lämnar du fullmakt till SEF att för din räkning motta och lämna information från och till Leverantör, Förening och annan användare i den utsträckning detta är nödvändigt för fullgörandet av Tjänst.

11. Ändringar av Villkoren

SEF förbehåller sig rätten att göra ändringar av Villkoren. SEF kommer att meddela dig innan SEF genomför väsentliga ändringar i Villkoren och ge dig möjlighet att ta del av de reviderade Villkoren innan du fortsätter att använda EFIT. Om du fortsätter att använda EFIT efter att ändringar har gjorts i dessa Villkor innebär det att du godkänner de ändrade villkoren. Om inte ändringen godkänns, kan tillgången till Tjänsterna komma att begränsas.

12. Uppsägning m.m.

12.1. Du kan när som helst avregistrera dig från EFIT. Vid avregistrering ska dessa Villkor anses automatiskt uppsagda till omedelbart upphörande.

12.2. SEF eller Förening kan stänga av eller begränsa din tillgång till EFIT om du brutit mot väsentlig bestämmelse i dessa Villkor, brutit mot annan bestämmelse i dessa Villkor utan att vidta rättelse efter påpekande, använt Tjänsterna eller Webbplatsen i samband med brott (eller vid skälig misstanke om sådan verksamhet), lämnat oriktiga uppgifter vid registreringen av ditt Användarprofil eller på annat sätt visat att du inte kan eller inte har för avsikt att följa dessa Villkor. SEF kan också komma att säga upp Villkoren om SEF blir skyldigt att avsluta avtalsförhållandet med dig enligt lag eller myndighets bindande beslut eller om SEF beslutar att inte längre tillhandahålla Tjänster. SEF eller Förening kan också stänga av eller begränsa din tillgång till EFIT om det finns misstanke om att ditt konto används av annan eller om kontot används på ett sätt som innebär risk för övriga användare (exempelvis oavsiktlig spridning av datavirus).

12.3. Utan av hinder att Villkoren i övrigt upphört att gälla, ska rätten att använda Användardata i enlighet med punkt 7.2 och 7.3 fortsätta att gälla för Användardata som avidentifieras (d.v.s. som inte längre är att anse som eller har anknytning till Personuppgift) eller som avser sådant Innehåll som inte återkallats i enlighet med punkt 8.7.

13. Ansvar

13.1. SEF:s och Förenings ansvar för skada är begränsat till vad som kan följa av tillämplig tvingande lag. SEF och/eller Förening ansvarar således inte för skada som du upplever att du tillfogats på grund av att (i) Webbplatsen eller Tjänsterna inte fungerat som förväntat, (ii) SEF eller Förening tagit bort Innehåll eller stängt av dig från EFIT, (iii) annan obehörigen berett sig tillträde till din Användarprofil eller (iii) SEF företagit ändringar i Webbplatsen, Tjänsterna eller Villkoren.

13.2. Du kan hållas ansvarig för förlust och skada som drabbar SEF, Förening eller annan till följd av att du agerar på ett sätt som strider mot dessa Villkor eller till följd av annat oaktsamt eller uppsåtligt agerande.

14. Force Majeure

Om SEF eller Förening förhindras fullgöra sina åtaganden enligt Villkoren på grund av omständighet som SEF eller Förening inte kunnat råda över (som blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, naturkatastrof, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits), ska medföra framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från eventuella påföljder.

15. Övrigt

15.1. För att hålla nere administrationskostnaderna sker all SEF:s kommunikation med dig elektroniskt genom e-mail eller anslag på Webbplatsen. Vid e-mail använder SEF sig av de kontaktuppgifter som du lämnat till SEF. Du är därför skyldig att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade.

15.2. SEF:s eller Förenings underlåtelse att utöva eller göra gällande rättighet i Villkoren medför inte att SEF eller Förening har avstått från att tillvarata sina rättigheter utan dessa kan när som helst göras gällande av SEF eller Förening.

15.3. Om en bestämmelse i dessa Villkor skulle visa sig ogiltig eller oskälig ska den bestämmelsen jämkas eller tas bort från Villkoren utan att Villkoren i övrigt påverkas.

15.4. SEF eller Förening har rätt att fritt överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor till annan liksom att anlita underleverantör för fullgörandet av sina åtaganden enligt dessa Villkor.

16. Tillämplig lag och tvistlösning

Dessa Villkor lyder under svensk lag. Tvist angående dessa Villkor ska lösas av svensk domstol med Solna tingsrätt som första instans.

17. Definitioner

Användardata:
Sådan information, material, och data som genereras genom ditt användande av Tjänsterna, inklusive Innehåll och Personuppgift

Användarprofil:
Din personliga användarprofil för EFIT

EFIT:
Elitfotbollens IT-plattform, närmare beskriven i punkt 2

Distansavtalslagen:
Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Förening:
Medlemmar och andra föreningar, klubbar och bolag som är anslutna till EFIT

Innehåll:
Text, programvara, skripts, grafik, fotografier, ljud, musik, videor, audiovisuella kombinationer, interaktiva tjänster eller annat material som du själv eller annan användare bidrar med till EFIT

Integritetspolicy:
SEF:s Integritetspolicy. En aktuell version av Integritetspolicyn hittar du alltid på SEF:s Webbplats.

Leverantör:
Leverantör av Tjänst

Medlem (-mar):
Medlem i SEF

Personuppgift:
All slags information som direkt eller indirekt (t.ex. genom avkodning eller krypteringsnyckel) kan knytas till en levande fysisk person, inklusive bild- och ljuduppgifter

SEF:
Föreningen Svensk Elitfotboll, org.nr 825001-5065

SEFAB:
Sports Entertainment Factory i Solna Aktiebolag, 559050-4626, ett helägt dotterbolag till SEF

Tjänst(er):
Produkt, tjänst, program och informationsström som vid var tid direkt eller indirekt tillhandahålls på, från eller genom EFIT

Villkoren:
Dessa allmänna villkor och vid var tid gällande bilagor

Webbplats (-en, -erna):
SEF:s eller Förenings webbplats genom vilken Tjänsterna tillhandahålls.

MER FRÅN SEF

Stor räckvidd på TikTok i samband med säsongsstarten

18 apr 2024

Svensk Elitfotboll deltog i riksdagsseminarium om spelmarknaden

12 apr 2024

Samtliga spelare och ledare har genomgått utbildning i spelansvar och anti-matchfixning

10 apr 2024

Årets publikstart bättre än rekordåret 2023

10 apr 2024

1 247 sålda Bortakort för säsongen 2024

8 apr 2024

Senaste nytt

Stor räckvidd på TikTok i samband med säsongsstarten

18 apr 2024

Svensk Elitfotboll deltog i riksdagsseminarium om spelmarknaden

12 apr 2024

Samtliga spelare och ledare har genomgått utbildning i spelansvar och anti-matchfixning

10 apr 2024

Årets publikstart bättre än rekordåret 2023

10 apr 2024

1 247 sålda Bortakort för säsongen 2024

8 apr 2024