"

Tillsammans utvecklar vi svensk elitfotboll

"

<
23 oktober, 2013

SLO

Supporter Liaison Officer – SLO

Krav, direktiv och rekommendationer för rollen som SLO verkandes inom Svensk Fotboll

”Genom dialog, samverkan och kommunikation är du som SLO den dynamiska länken för din förenings supportrar. Du har god förståelse för olika behov och identitetsbevarande i just din klubb och arbetar förebyggande genom service och publikvård.” 

Som SLO i din förening bidrar du till att:
”Stärka och utveckla Svensk fotboll”

Inledning

De två huvudsakliga arbetsuppgifterna för en SLO är samordning och dialog i samband med match och löpande kommunikation och dialog med supportrar. Därutöver finns ett antal uppgifter en SLO kan arbeta med. Genomgående i dokumentet används ordet ”bör” för att beskriva vad en SLO gör. Anledningen till att det står ”bör” i stället för ”ska” är att förutsättningarna i fråga om ersättning och arbetstid skiljer sig väsentligt mellan olika föreningar. I de fall där uppdraget utförs helt ideellt är kraven på vad som ska utföras av naturliga skäl lägre.

Formella krav

Det enda formella krav som åligger den som är utsedd till SLO i någon av våra elitföreningar är att rapportering inför och efter match skall ske i Fotbollens informationssystem, Fogis. Det finns inga krav på när detta skall ske men nedan följer den allmänna uppfattningen om lämpliga tidsramar.

Uppgifter kopplade till matcher

Inför match

Arrangerande förenings SLO bör vara den inleder kommunikationen med gästande lags SLO. Detta bör ske minst två veckor innan match och är ett sätt att planera matcharrangemanget, identifiera styrkor och svagheter, diskutera eventuella förbättringar och kvalitetssäkra rutinerna för dialog och samverkan.

Inför varje match bör en standardiserad inbjudan till match fyllas i och skickas från arrangerande lags SLO till gästande lags SLO med nödvändig specifik information om kommande match. Detta tillvägagångssätt kan vara ett sätt att som SLO i arrangerande förening inleda en kommunikation med gästande lags dito. Den standardiserande inbjudan är framtagen av Styrgruppen för SLO-utvecklandet inom Svensk Fotboll och finns att tillgå via goran.rickmer@svenskfotboll.se .

SLO-rapport i överenskommelsen inför match (OKM) bör fyllas i i Fogis minst en vecka innan matchdag. Rapporten innehåller uppgifter om matcharrangemanget, förväntat antal åskådare m.m.

I samband med match

SLO bör närvara på hemmamatcher om det inte finns goda skäl för att inte vara på plats och bör i den mån det går även närvara på bortamatcher. Det är önskvärt att närvara vid så många bortamatcher som möjligt men vad som är möjligt styrs givetvis av vilken finansiering SLO:n har.

SLO bör vara iklädd profilklädsel enligt allmän överenskommelse med tydlig uppmärkning på rygg samt bröst. Varje förening bör förse sin SLO med arbetskläder för alla väder. Se bifogad mall.

SLO bör, i den mån SLO själv bedömer att tid finns, närvara på för- och eftermöten i samband med match. Förmöte äger normalt sett rum tre timmar före avspark i såväl Allsvenskan som Superettan och behandlar upplägget inför matchen avseende publik, service och säkerhet. Eftermöte äger normalt sett rum cirka 30 minuter efter matchens slut och följer upp och analyserar hur arrangemanget förlöpte.

Efter match

SLO-rapport efter match (SLO-RB eller SLO-RH), där RB & RH står för Rapport Bortalag respektive Rapport Hemmalag, bör fyllas i i Fogis max en vecka efter matchdag. Rapporten innehåller en uppföljning av hur arrangemanget har gått, vad som har varit bra, vad som inte har fungerat etc.

Kommunikation/dialog

Den viktigaste uppgiften för en SLO mellan matcherna är att fungera som kommunikationskanal mellan supportrarna och föreningen. Avsikten är att kommunikationen ska ske i båda riktningarna, d.v.s. både från supportrar till förening och från förening till supportrar.

Som SLO är du en representant för din förening. Du ska ha en mejladress som tillhör klubben för att förtydliga din roll som klubbrepresentant och officiell person.

Som SLO bör du identifiera de önskemål kring förändring och förbättring som finns kring din förening. Genom dialog med olika grupper i publiken är målet att din lyhördhet resulterar i förbättringar i form av ökad trivsel bland matchbesökarna.

Som SLO bör du hjälpa, stötta och bidra till att långsiktigt stärka den positiva supporterkulturen.

Du bör som SLO etablera dig som en naturlig kommunikationskanal för din förenings supportrar när de önskar föra fram idéer och synpunkter till den egna klubbens styrelse, klubbledning och klubbens övriga personal. Du bör även vara behjälplig med att besvara frågor från supportrar.

Som SLO bör du regelbundet informera styrelse och klubbledning om hur arbetet med kommunikation och dialog fortlöper och vilka tankar, idéer och synpunkter som har kommit fram i arbetet.

Övrigt

Information på föreningens hemsida

Inför varje säsongsstart, men minst fyra veckor innan första seriematch, bör allmän nödvändig information för gästande lags supportrar kring de egna arrangemangen sammanställas och göras lätt tillgängligt på den egna föreningens hemsida.
Det bör även finnas en presentation av dig som SLO på föreningens hemsida

Naturlig roll i organisationen

Som SLO ska man vara en naturlig del av föreningens organisation. När man tillträder som SLO är det därför viktigt att man på ett bra sätt introduceras för övrig personal, så att man ses som en viktig och naturlig del av föreningens arbete. Det är sedan viktigt att SLO och relevanta delar av personalen träffas med viss regelbundenhet så att SLO-arbetet förblir en naturlig del av föreningens verksamhet.

Om du är anställd i föreningen ska det finnas en arbetsbeskrivning så att det framgår vad du ska göra och vad föreningen väntar sig av din roll. I vissa föreningar kan rollen som SLO kombineras med andra arbetsuppgifter.

Naturlig roll gentemot samverkansparter

Arbetet före, under och efter match utgör en central del av arbetstiden för en SLO. Det är den tidpunkt då det egna förarbetet inför matchen omsätts i praktiken och då SLO:n aktivt arbetar med problemlösningar i olika situationer som kan uppkomma i samband med match. Det är därför viktigt att den egna rollen i förväg tydliggörs för övriga samverkansparter. Som ny SLO bör man därför omgående anordna möten med alla samverkansparter där person och roll presenteras och där även syfte och mål skall tydliggöras. Föreningen ska vara behjälplig när en ny SLO etablerar kontakt med olika samverkansparter. Samverkansparters kan t.ex. vara arenaägare, publikvärdsorganisation, ordningsvaktsorganisation, polismyndighet, räddningstjänst, läktarvärdar, arenarestauratörer, entrévärdar och övrig försäljningsorganisation som biljett- och souvenirförsäljning. Även här är det viktigt att kontakter förs med viss regelbundenhet så att SLO:n för samtliga involverade förblir en naturlig del av matcharrangemanget.

Publikrekrytering

Som SLO är det bra om man får möjlighet stödja arbetet med att locka mer publik till matcherna. SLO:n besitter kunskap om fotbollspublik som bör vara värdefull i klubbens arbete. Dessutom kan SLO:n fungera som en kanal mellan klubben och supportrarna när det gäller supportrarnas möjlighet att själv engagera sig i publikrekryteringen och därmed ta vara på idéer från supporterhåll. Utöver ökad publiktillströmning bygger det även en känsla av samhörighet och delaktighet.

Kontakt med andra klubbars SLO

Det är önskvärt om det sker en löpande kontakt mellan olika klubbars SLO, inte bara i anslutning till matcherna mellan klubbarna utan för att diskutera olika typer av frågor som kan komma upp och stötta varandra i arbetet.

Nationella möten

Svensk Elitfotboll arrangerar kontinuerligt möten, kurser och seminarier av olika slag som berör SLO-arbetet eller supporterfrågor. Det är inte möjligt för en SLO att delta i alla sådana möten, men det är bra om man kan vara med vid något eller några tillfällen per år. Om man är anställd som SLO bör det ingå som en naturlig del av arbetsuppgifterna.

Social verksamhet

De flesta föreningar bedriver i dag socialt inriktad verksamhet parallellt med den elitinriktade. Om det finns tidmässigt utrymme i tjänsten är en möjlig roll för en SLO att arbeta med och bidra till att stärka denna del av verksamheten då den skapar kontaktytor och bidrar till att bygga upp en positiv atmosfär runt klubben och dess supportrar.

MER FRÅN SEF

Årlig SLO-utbildning med fokus på framtida utveckling

15 sep 2021

Oacceptabelt språkbruk

15 sep 2021

OBOS-medlemmar erbjuds 25 % rabatt på biljetter till Superettan

14 sep 2021

Linus Hallenius är Månadens Spelare i Superettan i augusti

13 sep 2021

Alexander Milosevic är Månadens Spelare i Allsvenskan i augusti

13 sep 2021

Senaste nytt

OBOS-medlemmar erbjuds 25 % rabatt på biljetter till Superettan

14 sep 2021

Årlig SLO-utbildning med fokus på framtida utveckling

15 sep 2021

Oacceptabelt språkbruk

15 sep 2021

Linus Hallenius är Månadens Spelare i Superettan i augusti

13 sep 2021

Alexander Milosevic är Månadens Spelare i Allsvenskan i augusti

13 sep 2021