"

Tillsammans utvecklar vi svensk elitfotboll

"

<
20 maj, 2018

Integritetspolicy

INTEGRITETS- OCH COOKIEPOLICY FÖR SVENSK ELITFOTBOLLS DIGITALA TJÄNSTER

(Datum: 2024-06-12)

English version

Din integritet är viktig för oss. Därför har vi tagit fram en integritetspolicy som beskriver hur vi
samlar in, använder, delar, överför och lagrar dina Personuppgifter när du använder EFIT,
några av Tjänsterna eller besöker någon av våra Webbplatser (”Integritetspolicyn”). Denna
Integritetspolicy utgör en bilaga till Allmänna villkor för användning av Elitfotbollens digitala tjänster (”Villkoren”).

Om inte annat anges häri ska ord med inledande stor bokstav i denna Integritetspolicy ha
samma betydelse som beskrivs i punkt 16 i Villkoren. Med Webbplatserna avses i denna
Integritetspolicy våra webbplatser som du besöker (såsom svenskelitfotboll.se, allsvenskan.se,
superettan.se och svenskafutsalligan.se) oavsett om du använder de digitala tjänster som görs
tillgängliga via Webbplatserna eller enbart besöker Webbplatserna.
Inom ramen för Elitfotbollens digitala tjänster och Webbplatser kommer Personuppgifter
hänförliga till dig att behandlas. Föreningen Svensk Elitfotboll (”SEF”, ”vi”, ”oss”),
organisationsnummer 825001-5065, med adress Evenemangsgatan 31 A, 169 79 Solna, är
personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Tjänsterna
och Webbplatserna.

1. VAD ÄR PERSONUPPGIFTER OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER?
Personuppgifter är data och all information som kan användas för att direkt eller indirekt (dvs.
tillsammans med andra uppgifter) identifiera en nu levande enskild person Exempel på sådana
uppgifter är namn, bild, personnummer, e-post- och vanlig postadress, IP-adress samt
uppgifter om tidigare klubbtillhörighet och erfarenheter. Även om uppgifterna inte var för sig kan
identifiera dig som individ, kan uppgiften utgöra en personuppgift om den, tillsammans med
andra uppgifter, kan kopplas till dig. Med behandling av personuppgifter avses i princip alla åtgärder som vidtas med personuppgifter, exempelvis insamling, registrering, bearbetning, ändring, användning för olika ändamål, lagring, utlämnande, blockering eller förstöring.

2. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG?
Vi samlar in och använder Personuppgifter hänförliga till dig när du använder Tjänsterna eller
Webbplatserna. Det kan t.ex. röra sig om namn, personnummer, adresser och andra kontaktuppgifter, användarnamn, köpinformation, beteende eller uppgifter om eller från de enheter med vilka du ansluter eller gör dig tillgänglig för Tjänsterna eller Webbplatserna, t.ex. MAC-adress och information om var din mobila enhet befinner sig, om du valt att aktivera platstjänster i din mobila enhet. Om du väljer att inte aktivera platstjänster fungerar Tjänsterna antingen inte alls eller med begränsad funktionalitet.
Vi samlar även in data som inte kan kopplas direkt till dig, som t.ex. sammanslagna data och
aggregerad information om flera Användares aktiviteter inom Tjänsterna, för att få kunskap om
hur vi kan ge användarna bättre information och för att förstå vilka delar av Webbplatserna och
Tjänsterna som är mest intressanta.

Om du använder EFIT utan att skapa en Användarprofil kommer vi endast att samla in och
använda din MAC-adress och information om var din mobila enhet befinner sig, om du valt att
aktivera platstjänster i din mobila enhet. I övrigt gäller vad som anges i denna Integritetspolicy
oförändrat oavsett om du använder EFIT utan att ha skapat en Användarprofil eller om du
skapat en sådan profil.

3. VAD ANVÄNDS DINA PERSONUPPGIFTER TILL OCH VILKEN LAGLIG GRUND
TILLÄMPAS FÖR BEHANDLINGEN?
SEF behandlar alltid dina Personuppgifter i enlighet med Dataskyddslagstiftningen. Den lagliga
grunden för behandlingen av dina Personuppgifter är, såvida vi inte anger att någon annan
grund är tillämplig, att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för de
ändamål som anges i denna Integritetspolicy. När vi ska tillhandahålla dig och ta betalt för
Tjänsterna behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra ett avtal med dig. Vi kan
också behandla personuppgifter om dig för att vi ska kunna fullgöra våra rättsliga skyldigheter
enligt lag eller för att fullgöra, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk. Om samtycke krävs för en behandling kommer vi att inhämta det. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta SEF på den adress, telefonnummer eller e-postadress som anges i punkt 10 nedan. Om du lämnat samtycke till cookies på Webbplatserna men därefter vill att vi inte längre ska använda cookies, kan du ändra inställningarna i din webbläsare (se punkt 13 nedan).

Dina Personuppgifter används för att:

  • tillhandahålla dig och ta betalt för Tjänster inom ramen för EFIT, inklusive anpassade
    Tjänster;
  • skicka riktade erbjudanden och relevant anpassad marknadsföring till dig från SEF om vår egen verksamhet, Föreningar och/eller våra Leverantörer (när vi får göra sådana utskick);
  • kommunicera med dig via kundservice eller i övrigt när du kontaktar oss, t ex vid beställning och klagomål;
  •  samkörning av Användardata med information från Förening, Leverantör och/eller tredje part, t.ex. för att kunna skicka riktade erbjudanden och material till dig (när vi får göra sådana utskick);
  •  spåra dina aktiviteter på våra arenor i samband med match, i syfte att tillhandahålla dig erbjudanden och informera dig om händelser på arenan;
  •  skapa, utveckla, driva, leverera och förbättra Tjänsterna och Webbplatserna och dess innehåll; och förhindra förlust och förebygga bedrägeri, t.ex. genom att verifiera din och andras identitet genom att skicka meddelanden till dig.

Dessutom används dina Personuppgifter i interna analyser för att förbättra EFIT, Tjänsterna,
Webbplatserna och vår kommunikation med våra Användare. Vi behandlar även dina uppgifter indirekt för ändamålet att förvalta och testa Webbplatserna och våra system inom EFIT.

4. HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?
Vi lagrar dina Personuppgifter endast så länge som det behövs för att kunna fullfölja de
ändamål som beskrivs i denna Policy eller så länge som krävs enligt lag. Vi har rutiner på plats
för att uppgifterna därefter raderas.

För ändamålet att skicka marknadsföringsutskick till dig behandlas dina personuppgifter till och
med att du motsätter dig att motta marknadsföringsutskick. Läs mer under punkten 8 om hur du
kan motsätta dig att motta marknadsföringsutskick från oss.

5. SÄRSKILT OM SEF:S RELATION TILL FÖRENINGAR
Föreningar använder sig av IT-tjänster från SEF, till exempel för tjänster och system för
hantering av kundrelationer, och SEF behandlar då personuppgifter i egenskap av
personuppgiftsbiträde åt Föreningarna i den mån det krävs för Föreningarna att uppfylla deras
personuppgiftsbehandlingar.

Vi kan inom ramen för samarbetet med Föreningarna dela dina uppgifter med Föreningar för
deras egna ändamål. Ett exempel är för marknadsföringsändamål, under förutsättning att det finns laglig grund för att dela uppgifterna. Ett annat exempel är om du har ett Fotbollskonto för
att ta del av Tjänster från Föreningar eller SEF och vi delar uppgifter såsom namn och övriga
kontaktuppgifter.

6. UTLÄMNANDE AV DINA PERSONUPPGIFTER
Utöver vad som anges i punkten 5 kan vi också komma att ge andra bolag inom SEF:s
koncern, Leverantörer som vi samarbetar med samt våra betalningsleverantörer och IT-
leverantörer, både inom och utanför EU/EES, åtkomst dina Personuppgifter. Syftet med detta
är att vi ska kunna administrera och tillhandahålla våra Tjänster till dig, ta betalt för Tjänsterna
och att se till att våra IT-system fungerar.

Vår betalningsleverantör är Klarna Bank AB (Klarna). Klarna är personuppgiftsansvarig för den
personuppgiftsbehandling som Klarna utför i samband med att de tar betalt för användningen
av våra Tjänster. För information om hur Klarna behandlar dina personuppgifter hänvisas till
Klarnas integritetspolicy.

Utöver att vi kan dela med oss av Personuppgifter till Föreningar som anges i punkten 5 kan
det vidare hända att vi delar med oss av, överför eller på annat sätt gör dina Personuppgifter
tillgängliga för våra dotterbolag, och/eller Leverantörer. Syftet med sådan överföring är att
dessa dotterbolag eller Leverantörer ska kunna tillhandahålla den Tjänst eller de produkter och
tjänster du önskar. Dina Personuppgifter kan även kombineras med annan information hänförlig
från Tjänsterna eller från tredje part i syfte att tillhandahålla och förbättra de Tjänster som
tillhandahålls inom ramen för EFIT, liksom marknadsföringen av dessa.

Vi har ingått skriftliga avtal med dessa parter, genom vilka de åtar sig att endast behandla dina
Personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och med Dataskyddslagstiftningen samt att
inte använda dina Personuppgifter för andra ändamål än vad som anges i denna
Integritetspolicy.

Dina Personuppgifter behandlas alltid konfidentiellt och skyddas med lämpliga
säkerhetsåtgärder. När vi anlitar leverantörer av IT-tjänster som finns utanför EU/EES säkrar vi
att dina uppgifter skyddas på ett adekvat sätt, t.ex. genom att ett dataöverföringsavtal (som
inkluderar EU-kommissionens modellklausuler för skydd av Personuppgifter) tecknas med den
leverantör utanför EU/EES som får åtkomst till våra IT-system.

Vi kan också dela med oss av Personuppgifter till andra om det krävs enligt lag eller om det är
nödvändigt för att förebygga, upptäcka och åtala illegal eller misstänkt olaglig verksamhet eller
för att förhindra andra skador eller som svar på en rättslig åtgärd eller för att genomdriva våra
rättigheter och krav.

7. TREDJEPARTSTJÄNSTER
Tjänsterna och Webbplatserna kan komma att inkludera länkar till tredjepartswebbsidor som du
kan omdirigeras till. Vi ansvarar inte för sådana parters hantering av dina Personuppgifter. Vi
rekommenderar att du noga studerar dessa parters villkor för hantering av dina
Personuppgifter.

Inom Tjänsterna kan du komma att ha möjlighet att exportera information till tredje parts
applikationer och webbsidor, som Facebook eller X (f.d.Twitter). Om du utnyttjar sådana
möjligheter kan du komma att även exportera Personuppgifter. Vi ansvarar inte för sådana
parters hantering av dina Personuppgifter. Vi ber dig observera att din information kan komma
att bli tillgänglig för andra som besöker eller använder sådana applikationer eller webbsidor.

8. BEGRÄNSNING AV MARKNADSFÖRINGSUTSKICK M.M.
Du kan i din Användarprofil välja att inte ta emot reklam eller marknadsföringsmeddelanden. .
Du kan också välja bort marknadsföringsmeddelanden via e-post genom att klicka på
avregistreringslänken i nyhetsbrev som skickas ut. Vidare kan du välja att inte ta emot
marknadsföringsmeddelanden via s.k. ”pushnotifieringar” genom att slå av denna funktion i din
mobiltelefons inställningar.

Notera att om du väljer att välja bort marknadsföringsutskick, kommer dina möjligheter att hålla
dig informerad om Tjänster, erbjudanden eller evenemang att begränsas.

Notera att vi inte ansvarar för de marknadsföringsutskick som dotterbolag eller Föreningar
skickar ut till dig eller i övrigt den behandling som dotterbolag Leverantörer eller Föreningar gör
med dina personuppgifter. För information om hur dotterbolag, Föreningar eller Leverantörer
behandlar dina personuppgifter hänvisas till respektive aktörs integritetspolicy.

9. SÄKERHET
Vi tar säkerheten för din personliga information på största allvar. Dina Personuppgifter är
lösenordskyddade och personlig information som du lämnar till oss är skyddad mot obehörig
åtkomst och utlämnande genom kryptering och olika tekniska åtgärder.

För mer information kring hantering av lösenord, etc. hänvisar vi till de Allmänna Villkoren för
EFIT. Vi påminner om att när du använder vissa Tjänster eller laddar upp/delar Innehåll kan din
personliga information och det innehåll du laddar upp eller delar bli synligt för andra och kan
komma att läsas, samlas in eller användas av dem. Du ansvarar för den personliga information
du väljer att dela eller ange i dessa fall. Om du t.ex. anger ditt namn och din e-postadress i ett
foruminlägg är den informationen offentlig.

10. DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt, i enlighet med vad som följer av Dataskyddslagstiftningen, att när som helst begära
att få tillgång till de Personuppgifter som behandlas, att få felaktiga Personuppgifter rättade, att
begära att vi ska sluta behandla samt radera Personuppgifter som vi behandlar med stöd av
ditt samtycke, att begära att behandlingen av Personuppgifterna begränsas, att utöva rätt till
dataportabilitet, samt att invända mot behandlingen av Personuppgifterna. I sådant fall ber vi
dig att kontakta vårt dataskyddsombud med de kontaktuppgifter som anges nedan.
Om du bedömer att SEF:s behandling av dina Personuppgifter inte sker i enlighet med
Dataskyddslagstiftning, har du även rätt att när som helst inge klagomål till
Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

11. FRÅGOR OM INTEGRITET OCH BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Om du har några frågor eller funderingar kring denna Integritetspolicy eller om du skulle vilja
framföra ett klagomål, vänligen kontakta oss:

Telefon: +46 (0) 8-734 92 00
Adress: Evenemangsgatan 31, 16979 Solna
E-post: dpo@svenskelitfotboll.se

12. DATASKYDDSOMBUD
SEF har utsett dataskyddsombud som kan kontaktas via uppgifterna i punkten 11 ovan.

13. COOKIES
Hur vi använder cookies
SEF använder så kallade cookies inom ramen för Tjänsterna och Webbplatserna. En cookie är
en liten datafil med text som sparas i din webbläsare. Det finns två typer av cookies,
permanenta och temporära (”session-cookies”). Permanenta cookies lagras som en fil på din
dator eller mobil under en viss tid tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem.
Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.
Vi använder cookies för att kunna ge dig som Användare bättre service. En del cookies
används för att samla statistik om antalet besökare i Tjänsterna och på Webbplatserna medan
andra används för att inhämta information om vilket operativsystem och vilken webbläsare,
samt vilka versioner av dessa, som besökarna använder, hur Webbplatserna används och hur
vi kan förbättra dem, vilka sidor som är populära och mindre populära, etc. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera våra webbplatser. I en del funktioner på
Webbplatserna använder vi något som kallas “session-id”. För att möjliggöra detta sänder vår
server en sessions-cookie med ett unikt id-nummer till din dator varje gång du besöker någon
av dessa Webbplatser.

Session-cookies används under den tid du är aktiv i Tjänsten eller på Webbplatsen. Utan den
skulle du till exempel inte kunna backa i köpdialogen utan att behöva fylla i alla uppgifter på
nytt varje gång. En sessions-cookie sparas bara temporärt i din dators arbetsminne och tas
automatiskt bort när du stänger din webbläsare.

Om du har samtyckt till cookies och sedan registrerar dig som Användare hos oss kommer vi
kunna koppla information som samlas in genom cookies till dig personligen (dvs. spåra din
användning av Tjänsterna och interaktion med Webbplatserna bakåt i tiden även till den tid då
du inte var registrerade som Användare hos oss). Detta ger oss möjlighet att anpassa
information och marknadsföring till dig. Om du inte vill att vi ska kunna spåra din interaktion
bakåt i tiden ska du välja att blockera cookies på det sätt som beskrivs nedan.
Om du inte vill tillåta användning av cookies

De flesta webbläsare är inställda för att tillåta lagring av cookies. Om du inte vill tillåta cookies
kan du antingen ställa in din webbläsare så att du får en varning varje gång som en webbplats
vill placera en cookie på din dator eller helt stänga av lagring av cookies. Information om hur du
gör detta finns i webbläsarens hjälpfunktion. Om du väljer att stänga av cookies kan det
innebära att vissa funktioner inte längre kan användas i Tjänsterna och att Tjänsterna och
Webbplatserna inte kommer att fungera så bra som du som Användare förväntar dig.

Föreningarnas webbplatser
Beroende på vilken Tjänst det gäller når du Tjänsterna genom att antingen besöka SEF eller
någon av Föreningarnas webbplatser, alternativt de appar som tillhandahålls av SEF och/eller
Föreningarna. Föreningarna kan använda andra cookies på sina respektive webbplatser.
Information om detta finns på respektive Förenings webbplats.

14. UPPDATERINGAR
Vi arbetar ständigt med att förbättra Tjänsterna och Webbplatserna. Som ett led i detta kan vi
komma att uppdatera denna Integritetspolicy. Uppdateringar meddelas genom våra digitala
kanaler i EFIT och/eller genom att vi tillgängliggör en uppdaterad version av Integritetspolicyn
på Webbplatserna.

MER FRÅN SEF

Max Mölder hattrick i Månadens Tränare

12 jul 2024

Lottat i Svenska Cupens andra kvalomgång

10 jul 2024

Svensk Elitfotbolls kommersiella chef på plats – ”Fokus just nu är på mediarättigheten”

10 jul 2024

Allsvensk jubileumsboll till landets nordligaste klubbar

10 jul 2024

Allsvenskan 100 år: Tunavallen blir allsvensk arena för en dag

9 jul 2024

Senaste nytt

Max Mölder hattrick i Månadens Tränare

12 jul 2024

Lottat i Svenska Cupens andra kvalomgång

10 jul 2024

Svensk Elitfotbolls kommersiella chef på plats – ”Fokus just nu är på mediarättigheten”

10 jul 2024

Allsvensk jubileumsboll till landets nordligaste klubbar

10 jul 2024

Allsvenskan 100 år: Tunavallen blir allsvensk arena för en dag

9 jul 2024