Det tidigare förbudet att inte spela på egen match utökas nu till att en spelare eller ledare inte heller får spela på matcher i den egna serien eller tävlingen. Detta för att skärpa arbetet mot matchfixning.
– Vi tycker det här är bra. Man ska inte kunna spela på matcher där man själv kan ha ett intresse, säger Anders Wikström, Svensk Elitfotboll och Svenska Spels gemensamma resurs mot matchfixning.

Riksidrottsförbundet (RF) meddelade nyheten i ett pressmeddelande och beslutet innebär att en spelare, ledare eller domare inte får satsa pengar varken i den egna matchen eller andra matcher och deltävlingar i samma serie som den enskilde deltar i.

– Det är dels bra för individen. Det finns en spelkultur inom fotbollen, det sticker vi inte under stolen med. Individen måste känna spelansvar och vi tror att om det inte är tillåtet att spela på egen serie så kommer inte lika många spelare att falla i spelmissbruk eller lockas till matchfixning, säger Anders Wikström och fortsätter.

– Det här förbudet kommer absolut att motverka matchfixning. Vi tror att det inte blir lika många som lockas till matchfixning för att styra sitt eller andras resultat i den egna serien när det inte går att spela på matcherna.

Svensk Elitfotboll jobbar kontinuerligt med att få spelarna i Allsvenskan och Superettan att spela med ansvar och att inse farorna med matchfixning. Bland annat genomgår samtliga spelare i ligorna en spelansvarsutbildning.

Idrottens reglemente om otillåten vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet:

1 § Vadhållning samt manipulation

1.1     Allmänt
Det är förbjudet att uppsåtligen eller av oaktsamhet medverka i vadhållning samt manipulation av idrottslig verksamhet i enligt vad som närmare anges i detta reglemente. Specialidrottsförbund (SF) har rätt att i sina stadgar eller tävlingsregler föreskriva om tävlingsbestraffningar eller göra andra tillägg till detta reglemente.

Det är en skyldighet för alla SF, specialidrottsdistriktsförbund (SDF), distriktsidrottsförbund (DF), föreningar eller IdrottsAB, förtroendevalda och andra ledare, idrottsutövare, domare och övriga tävlingsfunktionärer att ha vetskap om innehållet i detta reglementes vid varje tid gällande bestämmelser. SF är skyldigt att arbeta för att motverka förbjuden vadhållning och manipulation inom förbundet och anslutna föreningar samt upprätta en plan för information och utbildning.

Alla juridiska och fysiska personer som nämns i 14 kap. 1 § Riksidrottsförbundet (RF) stadgar omfattas av detta reglemente. Om djur använts som en del i vadhållningen eller manipulationen föranleder det inte någon påföljd mot djuret.

För att kunna bli föremål för bestraffning måste en förseelse ha skett inom verksamhet som organiseras eller sanktionerats av organisation inom RF.

Med begreppet tävling avses vid tillämpningen av detta reglemente även tävlingsliknande arrangemang, t.ex. men inte begränsat till träningar och uppvisningar vid vilka berörd idrotts tävlingsregler i huvudsak tillämpas.

1.2     Vadhållning
Idrottsutövare, förtroendevalda och övriga ledare, domare och övriga tävlingsfunktionärer eller andra som kan påverka resultatet av en tävling eller delmoment under en tävling, får inte själv eller genom ombud, vare sig inom eller utom riket, ingå vadhållning gällande utgången av tävlingen eller annat förhållande rörande tävlingen av vad slag det vara må, t.ex. men inte begränsat till olika tävlingsmoment under tävlingen enligt vederbörande idrotts tävlingsregler. Sådan vadhållning får inte heller ske på en annan deltävling eller match inom samma serie av deltävlingar eller matcher. SF får i sina stadgar eller tävlingsregler föreskriva vad som ska utgöra samma serie i de idrotter som administreras av förbundet.

1.3     Manipulation
Det är förbjudet att delta i eller på annat sätt medverka till manipulation av resultatet av en tävling eller delmoment under en tävling, som är föremål för vadhållning, oavsett om personen själv eller genom ombud ingått vadhållning.

Om en idrottsutövare, förtroendevald eller annan ledare, domare, annan tävlingsfunktionär eller annan som kan påverka resultatet eller delmoment under en tävling blir kontaktad av någon för att medverka till vadhållning eller annan manipulation av angivet sätt, är personen skyldig att omgående underrätta vederbörande SF om detta.

1.4     Förberedelse och försök
Försök att begå en förseelse liksom förberedelse till förseelse är förbjuden enligt detta reglemente.

1.5     Stämpling och medverkan
Varje form av medhjälp till förseelse enligt detta reglemente är förbjuden liksom att erbjuda sig att begå förseelse, att ta emot eller lämna pengar eller annat som betalning för en förseelse eller för att täcka kostnader förknippade med förseelsens genomförande. Det är också förbjudet att övertala eller försöka övertala annan att begå förseelse enligt detta reglemente.

1.6   Anmälningsplikt
Idrottsutövare, tränare/ledare, domare eller annan tävlingsfunktionär samt styrelseledamot i förening och förbund som fått kännedom om vadhållning eller manipulation som är förbjuden enligt detta reglemente, är skyldig att omgående informera vederbörande SF om saken.

2 § Bevisning
Det är parterna som svarar för bevisningen. Bestraffningsorganet får dock på egen hand besluta att bevisning eller annan utredning ska inhämtas.

Vid prövning av ett ärende ska bestraffningsorganet beakta samtliga föreliggande omständigheter inklusive den anmäldes erkännande.

Det åligger anmälaren att styrka att ett brott har begåtts.

Beviskravet är högre än en sannolikhetsbedömning, men lägre än bortom rimligt tvivel.

Om den anmälde inte medverkar i utredningen, t.ex. inte inställer sig till förhandling, får bestraffningsorganet beakta sådan underlåtelse till nackdel för den anmälde.

Uppgifter som lämnas av domare eller annan tävlingsfunktionär ska beaktas särskilt, såvida inte övrig utredning visar annat.

Omständigheter som slagits fast i lagakraftvunnen dom eller beslut, meddelat av domstol, annan myndighet eller skiljenämnd får ligga till grund för bestraffningsorganets prövning om inte den anmälde visar att avgörandet strider mot grundläggande rättsprinciper.

3 § Handläggning av bestraffningsärende, m.m.

3.1     Anmälan och preskription
Alla får anmäla en förseelse enligt detta reglemente.

Avser ett ärende annan person än som anges i 14 kap. 1 § RF:s stadgar, ska ärendet allt efter omständigheterna, snarast överlämnas till vederbörande nationella eller internationella idrottsorgan.

Anmälan om förseelse ska ha inkommit inom 10 år från den dag då förseelsen begicks (preskription).

3.2     Bestraffningsorgan
Bestraffningsärende ska i första instans handläggas av SF.

Riksidrottsnämnden (RIN) är andra och sista instans.

3.3     Handläggning
Bestraffningsorganet ska ge den anmälde tillfälle att yttra sig över anmälan. Anmälan får prövas även om den anmälde inte yttrar sig.

Parterna ska tillställas samtliga handlingar och annat åberopat material i ärendet.

Part får anlita ombud. Ombud ska på begäran styrka sin behörighet genom fullmakt.

Samtliga organisationer och enskilda personer inom RF, är skyldiga att på begäran av bestraffningsorganet avge yttrande och upplysningar. Den som anmälts för förseelse eller annan som enligt 1.1 § ovan omfattas av detta reglemente, är skyldig att på kallelse av bestraffningsorgan inställa sig till muntlig förhandling.

Bestraffningsorganet får besluta om muntligt förhör. Till sådant förhör ska parterna kallas.

Part svarar själv för sina egna kostnader i ärendet. Kostnader för bevisning eller annan utredning som bestraffningsorganet beslutat om på eget initiativ svarar bestraffningsorganet för.

Om part, vittne eller annan, som ska höras i ett ärende, inte behärskar svenska, eller har hörselnedsättning eller talsvårigheter, får tolk anlitas. SF respektive RIN utser och bekostar lämplig person att biträda som tolk. Den som är jävig i förhållande till sak eller part får inte anlitas som tolk.

Muntligt förhör ska hållas, när den anmälde begär det.

Vid handläggningen ska protokoll föras.

Bestraffningsärende ska handläggas med största skyndsamhet.

3.4     Avstängning under utredning
När anmälan gjorts får bestraffningsorgan, utan att den anmälde dessförinnan hörts, besluta att denne tills vidare och till dess bestraffningsärendet har blivit avgjort avstängs under utredningen, om det är sannolikt att förseelsen kommer att leda till avstängning.

Avstängning under utredning innebär att den avstängde inte får delta i någon form av organiserad idrottsverksamhet inom något SF inom RF. Avstängningen omfattar träning, tävling, uppvisning och att utöva uppdrag.

Avstängningsbeslut ska senast inom tre dagar från beslutets meddelande tillställas den avstängde, dennes förening eller IdrottsAB, SDF och SF.

På skriftlig begäran får bestraffningsorgan, även innan anmälan har gjorts, besluta att stänga av en person om det är sannolikt att hen kommer att åläggas avstängning. Beslut får meddelas utan att den som berörs dessförinnan hörts. När sådant beslut om avstängning fattas ska bestraffningsorganet förelägga den som gjort begäran att inom viss tid, längst två månader, ge in en anmälan enligt detta reglemente. På begäran får denna tid förlängas. Den sammanlagda avstängningstiden enligt detta stycke får dock inte överstiga fyra månader. Om anmälan inte görs inom förelagd tid, eller om det annars inte längre finns tillräckliga skäl för avstängning, ska bestraffningsorganet besluta att häva avstängningen.

4 § Påföljder

4.1     Böter
För förseelse enligt detta reglemente ska förening och IdrottsAB dömas till böter, lägst 10.000 kr och högst 500.000 kr. Ådömda böter ska betalas till det SF inom vars verksamhetsområde förseelsen har begåtts och senast inom fyra veckor från dagen för beslutets meddelande. Böter ska användas i arbetet med att motverka förbjuden vadhållning och manipulation inom detta SF.

4.2     Avstängning
För förseelse enligt detta reglemente ska fysisk person dömas till avstängning högst 10 år. För förseelse enligt 1.3 § ska avstängningen vara lägst 1 år. Avstängning innebär att den dömde inte får delta i någon form av organiserad idrottsverksamhet inom något SF inom RF. Avstängningen omfattar träning, tävling, uppvisning och att utöva uppdrag.

4.3     Nedsättning av avstängningstid
Vid fastställande av avstängningstid ska den skyldiges ungdom beaktas.

När den som anmälts för förseelse medverkat i utredningen genom att lämna information som varit av betydelse för bestraffningsorganets fastställande att en förseelse begåtts, får tiden för avstängning sättas ned. Tiden får även sättas ned om den anmälde visar att det föreligger synnerliga skäl, såsom att den anmälde utsatts för våld eller allvarligt hot.

Avstängningstiden får sättas ned med som mest hälften. Av beslutet ska framgå den tid som annars skulle kommit i fråga.

4.4     Upprepade förseelser
Om det, efter att en första förseelse har bestraffats, visar sig att den bestraffade begått en förseelse innan han eller hon underrättats om den först bestraffade förseelsen, ska en ny påföljd dömas ut med beaktande av vad påföljden hade bestämts till om förseelserna hade prövats samtidigt.

Upprepad förseelse, efter det att en avstängning dömts ut, är en försvårande omständighet som ska ha straffskärpande påverkan vid påföljdsbestämningen.

4.5     Avstängningstid
Beslut om avstängning ska innehålla uppgifter om första och sista dag. Tiden ska börja inom en vecka från dagen för beslutet. Har den bestraffade varit avstängd under utredningstiden enligt 3.4 §, ska tiden dock räknas från och med dagen för den avstängningen.

4.6    Överträdelse av avstängning
Om den som är avstängd inte iakttar vad som gäller för avstängningen ska avstängningstiden förlängas med en tid motsvarande den ursprungliga avstängningstiden. Denna avstängningstid ska räknas från dagen för överträdelsen av avstängningen eller vid flera överträdelser från den senaste överträdelsen. Överträdelse enligt denna punkt ska handläggas enligt 3 § ovan.

4.7     Övriga konsekvenser
Utöver påföljd enligt detta reglemente, har SF rätt att, med stöd i föreskrift i sina tävlingsregler, besluta om andra konsekvenser av förseelsen, såsom att avbryta utbetalning av idrottsrelaterat finansiellt stöd eller tillhandahållandet av andra idrottsrelaterade förmåner till idrottsutövaren.

4.8     Rättsverkan av beslut om påföljd
Påföljd som beslutas enligt detta reglemente har global verkan. Riksidrottsstyrelsen (RS) har rätt att, med beaktande av vad som eventuellt föreskrivs i internationella specialidrottsförbunds regelverk, ingå överenskommelse med annat nationsförbund om ett ömsesidigt erkännande av ålagda påföljder.

5 § Hur beslut överklagas

5.1     Rätt att överklaga
SF:s beslut får av part, eller den som av SF fått särskild rätt att föra talan, överklagas hos RIN.

RIN:s beslut får inte överklagas.

5.2 Tid för överklagande m.m.
Den som vill överklaga ett beslut ska göra det skriftligen. Överklagandet ska ha kommit in till RIN senast inom två veckor från den dag då beslutet meddelats. Överklagande av beslut att stänga av någon under utredning enligt 3.4 § ovan är dock inte begränsat till viss tid.

Har överklagandet kommit in till obehörigt organ men inom rätt tid, ska överklagandet anses ha skett inom föreskriven tid trots att överklagandet kommit RIN till handa först efter utgången av den i första stycket angivna tiden.

Om klaganden på sakliga grunder kan styrka att överklagandetiden inte kunnat iakttas, ska överklagandet tas upp till prövning trots att den kommit in till RIN först efter överklagandetidens utgång.

Överklagat beslut får inte ändras utan att tillfälle beretts motpart att yttra sig över överklagandet. I övrigt gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i 3 § ovan.

6 § Expediering och kungörelse av beslut, m.m.
Beslut ska, även om det meddelats på annat sätt, senast inom tre dagar avsändas till parterna och den anmäldes förening eller IdrottsAB, berört SDF och SF.

Beslut ska genom bestraffningsorganets försorg genast kungöras i RF:s officiella kungörelseorgan och på www.idrottenskungorelser.se. Detsamma gäller om RIN ändrat SF:s beslut.

SF och RIN ska registrera alla bestraffningsärenden enligt detta reglemente.

7 § Efterskänkande av avstängning
Har någon bestraffats med avstängning minst fyra år, får RIN om det föreligger särskilda skäl, sedan minst tre fjärdedelar av strafftiden har förflutit, på begäran av den bestraffade helt eller delvis efterskänka återstående tid av avstängningen.

Beslut expedieras och kungörs på sätt som anges i 6 § ovan.

8 § Tips om förseelser
Den som vill lämna tips om förbjuden vadhållning eller förbjudna manipulationer enligt detta reglemente har möjlighet att göra det via telefon, webbformulär eller e-post. Tips får lämnas anonymt. RS utfärdar föreskrifter om hanteringen av sådan information.

9 § Personuppgifter
Behandling av personuppgifter som insamlas, lagras och behandlas för ändamål enligt detta reglemente ska ske i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

10 § Övrigt om tillämpliga regler
Utöver vad som föreskrivs i detta reglemente gäller i tillämpliga delar 14 kap. RF:s stadgar.

11 § Ikraftträdande
Detta reglemente fastställdes av RF-stämman den 29-31 maj 2015 och trädde i kraft den 1 juni 2015. Reglementet reviderades efter RF-stämman 2019.

En anmäld förseelse ska bedömas och påföljd bestämmas enligt de bestämmelser som gällde när för­seelsen begicks.

Riksidrottsstyrelsen får vid behov mellan RF-stämmorna besluta om ändring av reglementet. Sådan ändring ska underställas nästkommande RF-stämma för godkännande.