"

Tillsammans utvecklar vi svensk elitfotboll

"

<
1 augusti, 2016

Allmänna villkor – version 1.3

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV ELITFOTBOLLENS DIGITALA TJÄNSTER
(Datum: 2018-02-19)

Inledning

Dessa Allmänna Villkor (”Villkoren”) reglerar din användning och din anslutning till Elitfotbollens Digitala Tjänster. Det är viktigt att du tar dig tid att läsa igenom Villkoren noggrant.

I dessa Villkor ska ord som börjar med stor bokstav ha den betydelse som anges i punkt 16.

1. Allmänt om SEF och EFIT

1.1 Föreningen Svensk Elitfotboll, org. nr. 825001-5065, Evenemangsgatan 31, 169 79 Solna (”SEF”), är en ideell förening som huvudsakligen har till ändamål att främja och utveckla herrelitfotbollen i Sverige. Medlemmarna utgörs av de föreningar, klubbar och bolag som spelar i Allsvenskan och Superettan. Medlemmarna kan därför variera mellan säsongerna beroende på de sportsliga resultaten.

1.2 I syfte att stärka svensk herrelitfotboll har Medlemmarna beslutat att införa en gemensam IT-plattform för tillhandahållande av digitala tjänster, EFIT. Även föreningar, klubbar och bolag som inte spelar i Allsvenskan och Superettan kan ansluta sig till EFIT.

1.3 EFIT är samlingsnamnet för en digital plattform där Föreningarna, SEF och andra Leverantörer erbjuder dig digitala tjänster (”Tjänsterna”). Det är Medlemmarna som bestämmer vilka Tjänster som från tid till annan ska erbjudas. EFIT kan nås på flera sätt, bl.a. genom Webbplatserna eller Apparna. Dessa Villkor gäller inte när du endast besöker Förenings webbplats utan att logga in i EFIT.

1.4 Inom Tjänsterna på EFIT finns möjligheter att köpa och beställa produkter och tjänster. Varje sådant köp eller beställning utgör ett enskilt avtal mellan dig och SEF eller den Förening, Partner eller Leverantör som tillhandahåller produkten eller tjänsten. Om inte annat framgår vid köpet eller beställning, utgör dessa Villkor avtalsinnehåll för köpet eller beställningen. Det är alltid den som tillhandahåller produkten eller tjänsten som är ensamt ansvarig gentemot dig för att produkten eller tjänsten motsvarar vad ni har kommit överens om.

1.5 SEF erbjuder ett utbud av digitala tjänster för ligan och klubbarna på och utanför arenorna. Tjänsterna kan vara kopplade till match/event på arenorna eller leva året runt, oberoende av plats. Tjänsterna på EFIT finns tillgängliga via ett brett utbud av digitala kanaler. Det är viktigt att du som användare har satt dig in i syftet med våra digitala plattformar och Tjänsterna. Detta är grunden för en god och varaktig relation mellan dig och oss. Vi kommer i den följande texten att beskriva den interaktion mellan oss, dig, Föreningarna och/eller Leverantörerna som sker i samband med att du använder våra Tjänster.

1.6 Syftet med våra Tjänster är att ge våra användare en god upplevelse av svensk fotboll. Det är grundläggande i våra Tjänster att våra användare ska uppleva dessa som relevanta på varje plats och vid varje tidpunkt du möter dem, samt ligga i linje med dina personliga preferenser och önskemål om en digital relation med svensk fotboll.

1.7 EFIT är en mötesplats för fans, publik samarbetspartners och sponsorer. Dessa digitala plattformar är grunden för att uppleva, ta del av, dela, sälja och köpa fotbollsrelaterade produkter och tjänster. Den är kort sagt en central del av grunden för att vara en del av sporten.

1.8 Nedanstående bild visar ett exempel på de Tjänster, upplevelser och interaktioner som kan ske inom EFIT:

 

7066A107-4E80-4042-BC6F-6CE2D5FAEE8E

2. Godkännande av Villkoren

2.1 I samband med att du registrerar dig som Användare på någon av Webbplatserna eller Apparna godkänner du Villkoren. Om du inte godkänner Villkoren har du inte rätt att använda Tjänsterna.

2.2 Du får inte använda Tjänsterna om (a) du inte uppnått den ålder som krävs för att ingå juridiskt bindande avtal och inte har inhämtat målsmans medgivande eller (b) du är förbjuden eller annars juridiskt förhindrad att använda Tjänsterna enligt svensk eller annat lands lag.

2.3 Användningen av Tjänster som tillhandahålls av annan än SEF kan kräva att du godkänner sådan Förenings eller Leverantörs villkor.

2.4 En aktuell version av dessa Villkor finns alltid tillgänglig på SEF:s webbplats.

2.5 Om bestämmelse i dessa Villkor avviker till det sämre för dig i egenskap av konsument än som följer av tvingande lag, ska tvingande lag ha företräde

3. Användarprofil

3.1 För att kunna använda Tjänsterna i sin helhet behöver du skapa en Användarprofil. Genom inställningarna i Användarprofilen kan du bl.a. styra över vilken information som ska vara tillgänglig för SEF, Föreningarna och Leverantörerna liksom andra Användare av Tjänsterna. Dina inställningar kan komma att påverka vilka Tjänster du kan använda. Du kan använda Tjänsterna utan att skapa en Användarprofil, men Tjänsternas omfattning och dina möjligheter att kommunicera med SEF, Föreningarna, Leverantörerna och andra Användare är då begränsad.

3.2 När du skapar en Användarprofil har du möjlighet att välja vilken klubb du vill följa. Om du väljer att följa en klubb kommer du att motta klubbspecifik information, som exempelvis information om klubbens resultat, spelare, hemmaarena, etc. Du kommer också att motta information från klubbens sponsorer och partners.

3.3 Användarprofilen är personlig och får inte användas av annan än dig. Du är ensamt ansvarig för all aktivitet som förekommer genom din Användarprofil. Det åligger därför dig att hantera lösenord och andra identifikationsuppgifter på ett betryggande sätt så att obehöriga inte kan ta del av dem. Om du förlorar lösenord eller identifikationsuppgifter, har anledning att anta att obehörig har tillgång till din Användarprofil eller misstänker en säkerhetsöverträdelse måste du omedelbart informera SEF eller den SEF anvisar.

4. Särskilt om köp och beställningar

4.1 Tjänsterna och produkterna som erbjuds inom EFIT tillhandahålls antingen av SEF eller av den Förening eller Leverantör som anges i Tjänsten.

4.2 En del av de köp och beställningar som du gör inom Tjänsterna kan falla under lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (”Distansavtalslagen”). För sådana köp och beställningar som sker från SEF gäller nedanstående villkor. För köp och beställningar från Förening eller Leverantör gäller denne Förenings eller Leverantörs villkor.

4.3 Vid köp och beställningar från SEF kan du som konsument ha rätt att frånträda avtalet i enlighet med bestämmelser av Distanslagen. Detta innebär att du under vissa förutsättningar har rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar från den dag du tog emot den beställda produkten eller mottog kvitto för din beställning av en tjänst. Enligt Distansavtalslagen undantas bl.a. följande produkter och tjänster från ångerrätten:

a) produkter som tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel,
b) idrottsevenemang eller andra liknande aktiviteter som äger rum på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod,
c) produkter som snabbt kan försämras eller bli för gamla,
d) datorprogram samt ljud- och bildupptagningar med bruten försegling/plombering eller
e) tjänster som påbörjats med ditt samtycke under ångerfristen, till exempel abonnemang.

4.4 Om du vill ångra ett köp eller en beställning ska du kontakta den motpart som har eller ska leverera produkten eller tjänsten. Kontaktuppgifter finns på din kvittens.  Tänk på att det är du som måste bevisa att du har ångrat dig i tid. Du kan ångra dig muntligen eller skriftligen. Det finns ett standardformulär för att utöva ångerrätten på www.konsumentverket.se. Där hittar du även mer information om ångerrätt och Distansavtalslagen. Du kan också få information och rådgivning hos din kommunala konsumentvägledare.

4.5 Om du utnyttjar din ångerrätt kommer SEF att ersätta dig inom 14 dagar från den dagen då SEF mottar den returnerade produkten eller ditt meddelande om att du ångrar din beställning av en tjänst. Om du hade leveranskostnader för den produkt du köpt, ersätts även dessa med ett belopp som motsvarar avgiften för standardleverans. Från den summa som ska återbetalas har SEF rätt att göra avdrag med ett belopp som motsvarar produktens värdeminskning, i den mån sådan värdeminskning beror på att du har hanterat produkten i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

4.6 Tänk på att det är du som ansvarar för att en produkt som ska returneras kommer fram till motparten. Det är därför lämpligt att skicka produkten i en diskret kartong och som en rekommenderad försändelse. Produkten bör returneras tillsammans med originalemballage.

5. Användandet av Tjänsterna

5.1 Användningen av Tjänsterna ska ske på ett sätt som överensstämmer med dessa Villkor.

5.2 Sådan användning som inte uttryckligen tillåts eller som inte stöds av Tjänsterna är tillåten endast med SEF:s skriftliga tillåtelse:

a) sprida Tjänster eller Innehåll i annat medium;
b) förändra eller modifiera någon del av EDFT (inklusive men inte begränsat till Webbplatserna, Apparna och Tjänsterna);
c) försöka skaffa åtkomst till Tjänsterna eller Innehåll genom någon annan teknologi eller något annat medel annat än genom Webbplatserna eller sådana andra funktioner som SEF uttryckligen har anvisat för detta syfte;
d) kringgå, avaktivera eller på annat sätt störa (i) säkerhetsrelaterade funktioner i Tjänsterna, (ii) funktioner som förhindrar eller begränsar användning eller kopiering av Innehåll eller (iii) funktioner som inskränker användningen av Tjänsterna eller material tillgängligt via Tjänsterna;
e) använda EFIT eller Innehållet för försäljning eller marknadsföring av produkter eller tjänster;
f) använda eller starta robot, spindel eller annat automatiskt system som skickar meddelanden till SEF:s servrar;
g) utan rättighetsinnehavares samtycke kopiera, reproducera, distribuera, sända, visa, sälja, licensiera eller på annat sätt utnyttja annans innehåll eller material utöver vad som följer av dessa Villkor.

5.3 Tjänsterna får endast användas för de ändamål och på det sätt som de är avsedda för. Du är t.ex. ensamt ansvarig för att din användning inte ger upphov till skada eller annan olägenhet för SEF eller tredje man (exempelvis genom massanrop eller spridande av datavirus) eller strider mot lag eller mot myndighetsföreskrift eller beslut. Användning i strid med dessa Villkor kan komma att rapporteras till myndigheter, Föreningar eller tillsynsorgan.

5.4 Tjänsterna tillhandahålls i vid var tid gällande befintliga skick. SEF kan inte garantera att Tjänsterna alltid kommer att fungera utan störning eller är fria från felaktigheter och brister. Inte heller garanterar SEF att den information du erhåller vid användningen är korrekt eller tillförlitlig.

6. Integritet

6.1 SEF är personuppgiftsansvarig för Personuppgifter om dig som behandlas vid din användning av Tjänsterna. Närmare information om hur dina personuppgifter behandlas, och om dina rättigheter, finns i Integritetspolicyn, som du hittar här.

6.2 När du accepterar dessa Villkor samtycker du till att SEF, SEFAB, Föreningarna och Leverantörer inom ramen för Tjänsterna och dess ändamål får använda, ändra, reproducera, sälja, utveckla, publicera, framställa, bearbeta, distribuera, sända, och underlicensiera dina Användardata, ensamt eller tillsammans med annat material. Denna rätt omfattar även rätten att inom ramen för Tjänsterna och dess ändamål använda dina Användardata i och för marknadsföring, marknadsundersökningar, kvalitetskontroll och för andra liknande ändamål. Användning av Användardata ska alltid ske i överensstämmelse med gällande Integritetspolicy och för behandling av Användardata på ett sätt som enligt Dataskyddslagstiftningen kräver ditt samtycke, inhämtar vi ditt samtycke.

6.3 SEF äger rätt att ge tillhandahållare av allmänna sökmotorer tillåtelse att kopiera Innehåll och annat material från Webbplatserna i syfte att skapa sökindex. Det kan hända att sådana sökmotorer inte automatiskt uppdaterar sina cacheminnen, vilket kan medföra att informationen i sökindexen kan innehålla inaktuellt Innehåll och material.

7. Tillhandahållande av eget Innehåll

7.1 Du har möjlighet att inom ramen för Tjänsterna ladda upp Innehåll. Om inte annat framgår av en viss Tjänst, blir sådant Innehåll publikt för SEF, Föreningarna, Leverantörer och allmänna sökmotorer.

7.2 Äganderätten till det Innehåll du laddar upp är din (eller den rättighetsinnehavare vars tillåtelse till uppladdning du inhämtat enligt punkt 7.5). SEF, Föreningar och andra Användare av Tjänsterna har dock rätt att vederlagsfritt använda, reproducera, sprida, kopiera och visa sådant Innehåll för icke-kommersiella syften i den utsträckning som framgår av dessa Villkor och som stöds av Tjänstens funktioner.

7.3 Du är ensamt ansvarig för ditt Innehåll och konsekvenserna av att ladda upp det.

7.4 Varken SEF eller Förening är ansvarigt för något Innehåll som laddas upp av annan än SEF eller Förening och SEF och Föreningarna står inte bakom annans Innehåll eller vad som utrycks i eller genom detta Innehåll. Vid användning av Tjänsterna kan du därför komma att bli exponerad för Innehåll som är felaktigt, kränkande eller anstötligt. Om inte annat följer av lag, har användare av Tjänsterna inte rätt att tvinga SEF att ta bort sådant Innehåll.

7.5 Du är ensamt ansvarig för att ha inhämtat samtycke, tillåtelse, licens eller rättighet till uppladdning av Innehåll som genom upphovsrätt eller på annat sätt helt eller delvis tillkommer annan. Sådan(t) samtycke, tillåtelse, licens eller rättighet ska även omfatta rätt att upplåta Innehållet i enlighet med punkt 7.2 och att Innehållet används på det sätt som Tjänsterna medför.

7.6 SEF förbehåller sig rätten att utan förvarning ta bort Innehåll som enligt SEF:s uppfattning kan uppfattas som kränkande eller olämpligt.

7.7 Efter att du laddat upp Innehåll kan du redigera eller radera Innehållet i den utsträckning som den aktuella Tjänsten tillåter. Sådant Innehåll som är publikt för andra är inte alltid möjligt att redigera eller radera.

8. Ändringar av Webbplatsen, Tjänsterna och Innehållet

8.1 Tjänsterna och Innehållet är under ständig förnyelse. Det innebär att SEF har rätt från tid till annan förändra dessa till form, natur och innehåll (inklusive att permanent eller tillfälligt upphöra med eller begränsa Webbplatserna, Apparna eller Tjänsterna) utan särskild information i förväg.

9. Immateriella rättigheter m.m.

9.1 SEF, eller dess licensgivare, har exklusiv äganderätt, upphovsrätt, patenträtt och all annan immateriell rätt till Tjänsterna och innehållet som finns i Tjänsterna (inklusive men inte begränsat till Webbplatserna och Apparna), liksom till resultatet av Användardata eller annan data som behandlas eller bearbetas inom ramen för Tjänsterna.

9.2 Du äger inte rätt att utan SEF:s skriftliga samtycke kopiera, reproducera, distribuera, sända, visa, sälja, licensiera eller på annat sätt utnyttja innehållet i Tjänsterna utöver vad som följer av dessa Villkor.

10. Ändringar av Villkoren

10.1 SEF förbehåller sig rätten att göra ändringar av Villkoren. SEF kommer att meddela dig innan SEF genomför väsentliga ändringar i Villkoren och ge dig möjlighet att ta del av de reviderade Villkoren innan du fortsätter att använda Tjänsterna. Om du fortsätter att använda Tjänsterna efter att ändringar har gjorts i dessa Villkor innebär det att du godkänner de ändrade villkoren. Om inte ändringen godkänns, kan tillgången till Tjänsterna komma att begränsas.

11. Uppsägning m.m.

11.1 Du kan när som helst avregistrera dig från Tjänsterna. Avregistrering från Tjänsterna medför att din tillgång till Tjänsterna upphör med omedelbar verkan.

11.2 SEF eller Förening kan stänga av eller begränsa din tillgång till Tjänsterna om du brutit mot väsentlig bestämmelse i dessa Villkor, brutit mot annan bestämmelse i dessa Villkor utan att vidta rättelse efter påpekande, använt Tjänsterna, Webbplatserna eller Apparna i samband med brott (eller vid skälig misstanke om sådan verksamhet), lämnat oriktiga uppgifter vid registreringen av din Användarprofil eller på annat sätt visat att du inte kan eller inte har för avsikt att följa dessa Villkor. SEF kan också komma att säga upp Villkoren om SEF blir skyldigt att avsluta avtalsförhållandet med dig enligt lag eller myndighets bindande beslut eller om SEF beslutar att inte längre tillhandahålla Tjänsterna. SEF eller Förening kan också stänga av eller begränsa din tillgång till Tjänsterna om det finns misstanke om att ditt konto används av annan eller om kontot används på ett sätt som innebär risk för övriga användare (exempelvis oavsiktlig spridning av datavirus).

11.3 Utan av hinder att Villkoren i övrigt upphört att gälla, ska rätten att använda Användardata i enlighet med punkt 6.2 och 7.2 fortsätta att gälla för Användardata som avidentifieras (d.v.s. som inte längre är att anse som Personuppgift) eller som avser sådant Innehåll som inte återkallats i enlighet med punkt 7.7.

12. Ansvar

12.1 SEF:s och Förenings ansvar för skada är begränsat till vad som kan följa av tillämplig tvingande lag. SEF och/eller Förening ansvarar således inte för skada som du upplever att du tillfogats på grund av att (i) Webbplatsen eller Tjänsterna inte fungerat som förväntat, (ii) SEF eller Förening tagit bort Innehåll eller stängt av dig från Tjänsterna, (iii) annan obehörigen berett sig tillträde till din Användarprofil eller (iv) SEF företagit ändringar i Webbplatsen, Tjänsterna eller Villkoren, utom i den utsträckning som följer av tvingande lag.

12.2 Du kan hållas ansvarig för förlust och skada som drabbar SEF, Förening eller annan till följd av att du agerar på ett sätt som strider mot dessa Villkor eller till följd av annat oaktsamt eller uppsåtligt agerande.

13. Force Majeure

13.1 Om SEF eller Förening förhindras fullgöra sina åtaganden enligt Villkoren på grund av omständighet som SEF eller Förening inte kunnat råda över (som blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, naturkatastrof, ändrad myndighetsbestämmelse, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits), ska medföra framflyttning av tidpunkt för prestationen och befrielse från eventuella påföljder.

14. Övrigt

14.1 För att hålla nere administrationskostnaderna sker all SEF:s kommunikation med dig elektroniskt genom e-mail eller anslag på Webbplatserna eller Apparna. Vid e-mail använder SEF sig av de kontaktuppgifter som du lämnat till SEF. Du är därför skyldig att hålla dina kontaktuppgifter uppdaterade.

14.2 SEF:s eller Förenings underlåtelse att utöva eller göra gällande rättighet i Villkoren medför inte att SEF eller Förening har avstått från att tillvarata sina rättigheter utan dessa kan när som helst göras gällande av SEF eller Förening.

14.3 Om en bestämmelse i dessa Villkor skulle visa sig ogiltig eller oskälig ska den bestämmelsen jämkas eller tas bort från Villkoren utan att Villkoren i övrigt påverkas.

14.4 SEF eller Förening har rätt att fritt överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa Villkor till annan liksom att anlita underleverantör för fullgörandet av sina åtaganden enligt dessa Villkor.

15. Tillämplig lag och tvistlösning

15.1 Dessa Villkor lyder under svensk lag. Tvist angående dessa Villkor ska lösas av svensk domstol med Solna tingsrätt som första instans.

16. Definitioner

Användare: En fysisk person som nyttjar Tjänsterna.

Användardata: Sådan information, material, och data som genereras genom Användarens användning av Tjänsterna, inklusive Innehåll och Personuppgift.

Användarprofil: Användarens personliga användarprofil för Tjänsterna.

Apparna: SEF:s eller Förenings app genom vilken Tjänsterna tillhandahålls.

Dataskyddslagstiftningen:Till och med den 25 maj 2018 gäller personuppgiftslagen (1998:204). Från och med den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen av Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (”GDPR”).

Distansavtalslagen: Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

EFIT: Elitfotbollens IT-plattform, där Föreningarna, SEF och andra Leverantörer får möjlighet att erbjuda digitala Tjänster.

Förening: Medlemmar och andra föreningar, klubbar och bolag som är anslutna till EFIT.

Innehåll: Text, programvara, skripts, grafik, fotografier, ljud, musik, videor, audiovisuella kombinationer, interaktiva tjänster eller annat material som du själv eller annan användare bidrar med till Tjänsterna.

Integritetspolicy: SEF:s Integritetspolicy, som utgör en bilaga som ingår i Villkoren, som du hittar här. En aktuell version av Integritetspolicyn hittar du även på SEF:s Webbplats.

Leverantör: Leverantör av Tjänst, vilket kan vara Föreningarna, SEF, Föreningarnas sponsorer, de fotbollsarenor som Användaren eller mediebolag, spelbolag eller andra bolag som SEF samarbetar med och som SEF tillåter att tillhandahålla Tjänster via EFIT.

Medlem (-mar): Medlem i SEF.

Partner: En juridisk person/enhet som har ett kommersiellt avtal med SEF och/eller medlemmarna i SEF och genom detta avtal är knutet till EFIT.

Personuppgift: All slags information som direkt eller indirekt (t.ex. genom avkodning eller krypteringsnyckel) kan användas för att identifiera en levande fysisk person, inklusive bild- och ljuduppgifter.

SEF: Föreningen Svensk Elitfotboll, org.nr 825001-5065.

SEFAB:Sports Entertainment Factory i Solna Aktiebolag, 559050-4626, ett helägt dotterbolag till SEF.

Tjänst(er): Digitala tjänster som vid var tid direkt eller indirekt tillhandahålls på, från eller genom EFIT.

Villkoren: Dessa allmänna villkor och vid var tid gällande bilagor.

Webbplats (-en, -erna): SEF:s eller Förenings webbplats genom vilken Tjänsterna tillhandahålls.

MER FRÅN SEF

Gothia Cup: ”Ett Almedalen för fotbollen”

21 jul 2024

Världens största ungdomsturnering avslutades med dramatisk final i SEF-Trophy

21 jul 2024

Andreas Johansson uppmärksammades på Örjans Vall

16 jul 2024

Max Mölder hattrick i Månadens Tränare

12 jul 2024

Lottat i Svenska Cupens andra kvalomgång

10 jul 2024

Senaste nytt

Gothia Cup: ”Ett Almedalen för fotbollen”

21 jul 2024

Världens största ungdomsturnering avslutades med dramatisk final i SEF-Trophy

21 jul 2024

Andreas Johansson uppmärksammades på Örjans Vall

16 jul 2024

Max Mölder hattrick i Månadens Tränare

12 jul 2024

Lottat i Svenska Cupens andra kvalomgång

10 jul 2024