Regeringen ger Folkhälsomyndigheten två uppdrag. Dels att analysera möjligheterna för förändringar av förbudsförordningen och dels löpande se över och vid behov anpassa allmänna råd eller rekommendationer för hur olika typer av arrangemang ska kunna genomföras på ett säkert sätt. Detta säger Kulturminister Amanda Lind (MP) i ett pressmeddelande.

Regeringen vill ha en mer träffsäker reglering som möjliggör för sammankomster och tillställningar, utan att arrangemanget riskerar att föra covid-19-viruset vidare.

Folkhälsomyndigheten ska på uppdrag av regeringen löpande analysera behovet av, och förutsättningarna för, förändringar av förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

– Vi måste begränsa smittspridningen, men restriktionerna ska inte vara mer ingripande än vad som behövs och inte heller pågå under längre tid än vad som är nödvändigt. Regeringen vill så snart det är möjligt lätta på de nuvarande restriktionerna, säger kultur- och idrottsminister Amanda Lind.

FHM ska analysera möjligheterna att göra undantag för exempelvis idrottsverksamhet utomhus. Uppdraget omfattar såväl den generella begränsningen för det högsta antalet tillåtna deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, som nya och gällande undantag från den generella begränsningen.

Myndigheten ska också se över befintliga, alternativt ta fram nya, allmänna råd eller rekommendationer för hur olika typer av arrangemang och andra verksamheter ska kunna genomföras på ett säkert sätt.

Båda uppdragen genomförs  i nära dialog med företrädare för kultur- och idrottssektorn samt andra berörda sektorer.