Allt fler bangers har antänts och kastats in på de svenska fotbollsarenorna. Detta är oacceptabelt eftersom bestående livslånga personskador för bland annat besökare, spelare och funktionärer redan skett. Säkerhetsgruppen har med det i beaktning tagit ett nytt beslut där nivån har skärpts. Beslutet kommer att gälla från och med nästa omgång.

Bangers medför en omedelbar och oacceptabel säkerhets- och personskaderisk och Säkerhetsgruppen uppmanar samtliga arrangörer att skärpa riskbedömningen om bangers används och kastas in på arenan. Exploderar en banger under pågående match uppmanas arrangören/domaren att göra ett kort uppehåll i matchen, så snart det kan ske utan att det får en sportslig påverkan, och vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder samt läsa upp den speakertext som är framtagen för ändamålet.

Skulle det upprepas att bangers antänds och kastas in bryts matchen omedelbart och domaren tar spelarna av planen och ett matchmöte genomförs. På matchmötet skall åtgärder diskuteras i syfte att kunna återuppta matchen.

Bangers ska hanteras och likställas med förhöjd säkerhetsrisk och arrangören ska omedelbart agera för att försäkra sig om situationen på arenan och ta hand om eventuellt skadade med den vård som står till förfogande.

Arrangören har också en skyldighet att polisanmäla händelsen och om möjligt bistå i arbetet med att identifiera den/de skyldiga.

Säkerhetsgruppen äger beslutsrätten för dessa frågor för både Svensk Elitfotboll och Svenska Fotbollförbundet.