SvFF har i samråd med SEF och EFD överlämnat remissvar på föreslagna förändringar i Begränsningsförordningen till regeringen, samt remissvar på Folkhälsomyndighetens (Fohm) föreskrifter och allmänna råd om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av covid-19.

Förslagen till förändringar i Begränsningsförordningen och Fohm:s föreskrifter och allmänna råd behöver bedömas gemensamt för att ge en meningsfull bild av de sammantagna effekterna på fotbollen.

Sammanfattat framhåller SvFF följande i sina remissvar:

  • SvFF välkomnar att regeringen och Fohm öppnar upp för en möjlighet att tillåta mer publik vid offentliga tillställningar. Svensk fotboll har under pandemin tagit ett stort ansvar för att följa gällande regler och rekommendationer.
  • Regeringens förslag att antalet deltagare som besöker en allmän sammankomst eller offentlig tillställning högst får uppgå till 500 deltagare om sammankomsten eller tillställningen anordnas utomhus och deltagarna anvisas en sittplats är enligt SvFF inte förenligt med ändamålet med förslaget, det vill säga att begränsningar av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ska vara anpassade efter verksamheternas olika förutsättningar att bedriva dessa på ett smittskyddssäkert sätt.
  • Svensk fotboll föreslår därför i stället att den övre publikbegränsningen i ett inledande skede bör anges till en väl avvägd procentsats (ca 10–15 procent) av arenans ordinarie sittplatskapacitet. För att vara helt säkra på att trängsel kan undvikas, bland annat vid in- och utpassering till arenan, kan en absolut publikbegränsning anges till förslagsvis 3 000 personer, vilken endast kommer bli tillämplig vid arrangemang på de allra största arenorna. 
  • Redan den 23 februari 2021 presenterade SEF ett mycket gediget, långtgående och väl genomarbetat förslag på hur svensk fotboll på ett smittsäkert och situationsanpassat sätt kan börja välkomna publik tillbaka till våra fotbollsarenor. Denna öppningsplan är i flera avseenden betydligt mer långtgående och innefattar fler smittskyddsåtgärder än de förslag på föreskrifter och allmänna råd som Fohm nu presenterat. Mot den bakgrunden har SvFF inga synpunkter på de av Fohm föreslagna föreskrifterna och allmänna råden. 
  • Vidare vill SvFF understryka vikten av att de tillåtna deltagarantalen löpande utvärderas och inte blir mer långtgående än vad som är försvarligt med hänsyn till faran för liv och hälsa. I detta ligger att bedömningar bör göras framåtriktat, att begränsningar inte ska gälla längre än vad som är absolut nödvändigt och att giltighetstiden omprövas kontinuerligt.
  • Klubbar och supportrar är beredda att ta ett mycket stort ansvar och är fullt medvetna om att begränsningarna kan skärpas om man inte klarar av att leva upp till de krav som ställs.

SvFF:s remissvar i sin helhet: