Uppdrag som nationell samordnare för att stärka den positiva supporterkulturen och motverka idrottsrelaterad brottslighet.

Beslut
Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern beslutar att uppdra till ämnessakkunnige Agneta Blom att verka som nationell samordnare för att stärka den positiva supporterkulturen och motverka idrottsrelaterad brottslighet.
Uppdraget ska pågå fr.o.m. den 1 januari 2015 t.o.m. den 31 december 2015.
Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 31 december 2015.

Kostnaderna ska belasta utgiftsområde 1 Rikets styrelse, 4:1 Regerings-kansliet m.m., anslagsposten 1 till Regeringskansliets disposition, budgetramen 6, Socialdepartementet.
Bakgrund
Regeringen tillsatte 2011 en särskild utredare (nationell samordnare) med uppdrag att motverka brottslighet i samband med idrotts-arrangemang (dir. 2011:22). Utredaren lämnade i april 2012 del-betänkandet Mindre våld för pengarna (SOU 2012:23). I mars 2013 lämnades slutbetänkandet Mera glädje för pengarna (SOU 2013:19) och en hearing för att diskutera betänkandet genomfördes i oktober 2013.

Med anledning av delbetänkandets förslag vidtogs ett antal åtgärder. Den 1 januari 2014 togs ersättningsskyldigheten för kostnader för polis-bevakning bort (prop. 2013/14:1 finansplan och skattefrågor avsnitt 3.8). Ändringen innebär att den som anordnar match i normalfallet inte längre behöver betala för polisens insatser. Statskontoret har fått i uppdrag att utvärdera effekterna av reformen.

Den längsta tid som ett tillträdesförbud vid idrottsarrangemang kan meddelas har förlängts från ett år till tre år (Förstärkt tillträdesförbud vid idrottsarrangemang, prop. 2013/14:68). Lagändringen trädde i kraft den 1 april 2014.

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om ett nationellt register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang (Register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang, prop. 2013/14:254). Lagändringen föreslås träda ikraft den 1 april 2015. Enligt förslaget ska idrottsorganisationer ha rätt att ta del av och be-handla uppgifter som finns i registret i syfte att hindra att personer med tillträdesförbud kommer in på arenorna. Vidare har en utredare utrett om det bör införas ett maskeringsförbud för att förhindra ordnings-störningar vid idrottsarrangemang. Uppdraget redovisades den 11 december 2014.

Samverkansrådet mot idrottsrelaterad brottslighet leds i dag av Rikspolisstyrelsen och består av representanter från Åklagarmyndig-heten, Svenska Fotbollförbundet, Svensk Elitfotboll, Svenska Ishockey-förbundet, Svenska Hockeyligan och Polismyndigheterna i Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Den gemensamma strategi för att minska otrygghet, brott och ordningsstörningar i samband med idrotts-evenemang som samverkansrådet har tagit initiativ till och presenterade i juni 2014 syftar till att öka samverkan och samarbetet mellan aktörerna vid idrottsevenemang.

I strategin ingår bl.a. insatser för att arbeta lång-siktigt med supporterkulturen, inrätta och införa en nationell plan för samverkan, införa gemensamma kommunikationsplaner, arbeta aktivt kring pyroteknikanvändning, alkohol och droger, samt kring frågor om arrangörsavstängningar och tillträdesförbud. Strategin ska genomföras under åren 2014–2017.

Ett större interagerande mellan aktörerna ska bidra till att uppnå visionen om att idrottsevenemangen blir välkom-nande, trygga, säkra och stämningsfulla för alla. Utöver dessa myndig-heter och organisationer finns andra aktörer som berörs. En förut-sättning för den nationella strategins framgångsrika implementering är att samtliga parter arbetar tillsammans.

Polisen, Svenska Fotbollförbundet, Svensk Elitfotboll, Svenska Ishockeyförbundet och Svenska Hockeyligan har förbundit sig att arbeta tillsammans i enlighet med strategin. Dessa myndigheter och organisa-tioner ska därtill tydligt visa att brottslighet, våld och ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang inte accepteras; detta ska visas genom ord och handling – före, under och efter evenemanget. Oacceptabla beteenden ska motverkas och brottsliga handlingar föranleda lagföring genom tydligare gränsdragningar och kännbara konsekvenser. Parterna ska aktivt och tydligt stödja och lyfta fram den positiva supporter-kulturen.

Närmare om uppdraget
I uppdraget som nationell samordnare ingår att verka för att de åtgärder som följer av den ovan nämnda nationella strategin för att minska otrygghet, brott och ordningsstörningar i samband med idrotts-evenemang genomförs för att därmed uppnå visionen om att idrotts-evenemang blir välkomnande, trygga, säkra och stämningsfulla för alla. Genom samverkan och genom att alla aktörer tar ansvar för att för-verkliga den gemensamma strategin kan dess intentioner uppnås.

Samordnaren ska stimulera samverkan och bistå myndigheter, idrotts-organisationer, arrangörer och andra relevanta aktörer så att genom-förandet av strategin blir så effektiv som möjligt. Samordnaren ska stödja dessa parter att utveckla ett hållbart samarbete kring dessa frågor på nationell, regional och lokal nivå.

Samordnaren ska vidare stödja och följa parterna och andra berörda aktörer i deras arbete med frågor som ligger utanför ramen för den nationella strategin, men som är kopplade till arbetet för en positiv supporterkultur och motverkandet av idrottsrelaterad brottslighet. Samordnaren ska även fortsätta att stimulera till dialog mellan samtliga parter och aktörer som berörs av dessa frågor. Särskilt fokus ska läggas på de klubbar och förbund som i störst utsträckning omfattas av problematiken.

Utdrag till
Justitiedepartementet/PO
Justitiedepartementet/L4
Justitiedepartementet/L5
Socialdepartementet/FS
Agneta Blom