Föredrag varvades med diskussioner när akademicheferna från Unicoach-nätverket nyligen sammanstrålade för en digital utbildning, arrangerad av Svensk Elitfotboll i samarbete med Linnéuniversitetet. 
– Utgångspunkten har varit att inventera de områden som är särskilt relevanta för akademirollerna, berättar universitetslektor Mats Glemne. 

Totalt deltog 33 representanter från de nätverksanslutna föreningarna i utbildningen, som pågick i dagarna två. På grund av det nationella coronaläget var den också helt och hållet digital, vilket bland annat innebar att mer tonvikt än annars lades på diskussioner i smågrupper.

Under dag ett skärskådade man bland annat vad som kännetecknar en god idrottslig utvecklingsmiljö, såväl för spelare som ledare, samt hur man som akademi tar sig an de dagliga utmaningar som verksamheten ställs inför.

Ett centralt tema var också hur man kan tänka kring mål för en fotbollsakademi. Vad är det som “kommer ut” ur verksamheten, vad är resultatet?

– Vi har försökt ringa in de saker som är aktuella. Sedan befinner sig klubbarna på lite olika nivåer beroende på vilken typ av akademi det är, och det har naturligtvis varit en utmaning för oss, säger Marie Hedberg, kanslichef vid Linnéuniversitetets fakultet för samhällsvetenskap.

Hon fortsätter:
– Jag tror att själva diskussionerna tillför mycket. Det blir många teoretiska delar som det sedan handlar om att omsätta i praktiken. Man sätter kunskap i rörelse och vrider och vänder på deras föreställningar för att ge nya infallsvinklar.

Just att få deltagarna från akademierna att ifrågasätta sina befintliga kunskaper var en springande punkt under fortbildningen. Per Göran Fahlström, universitetslektor vid institutionen för idrottsvetenskap, menar bland annat att det är lätt att fastna i inkörda spår och göra saker på de sätt som man alltid har gjort.

– Det finns en risk att den kunskap man har blir vad vi inom det akademiska kallar reproducerande. Jag brukar säga att orden “trygghet” och “tröghet” ligger farligt nära varandra både i stavning och hur det låter, säger han.

Dag två av akademichefsutbildningen handlade just om kompetens och lärande inom organisationen, kopplat till dess övergripande mål. Avslutningsvis tittade man även på vad forskningen säger om rekrytering av ungdomar, samt hur man behåller dessa över tid. Det blev dessutom en genomgång av den aktuella NIU-utredningen och dess konsekvenser för fotbollsakademierna. 

Första utbildningen som Linnéuniversitet samarrangerade med SEF ägde rum redan 2016, och har sedan dess hållits vid ytterligare ett par tillfällen. Förutom ovan nämnda föredragshållare deltog även Magnus Forslund, universitetslektor i företagsekonomi och ansvarig för Centrum för ledarskap i Småland vid Linnéuniversitetet.