En forskningsrapport gjord av STAD vid Karolinska Institutet (KI) visar för första gången spelvanorna hos spelare i klubbarna i Allsvenskan och Superettan. Studien är beställd av Föreningen Svensk Elitfotboll.

– Genom SEF har vi på STAD fått möjlighet att nå herrelitfotbollsspelare i en totalundersökning, vilket innebär ett unikt tillfälle att undersöka hela målgruppen både på senior-och juniornivå. Utöver en solid grund för utveckling av förebyggande insatser ger undersökningen ett unikt bidrag till kunskapen om hälsa och riskbeteenden bland elitfotbollsspelare, säger Tobias Elgán, forskare på STAD, KI.

– Anledningen till att vi beställt rapporten är att vi på senare år sett och hört flertalet berättelser från elitidrottare som drabbas av hälsoutmaningar och olika typer av riskbeteenden. Vi vill arbeta på riktigt och i samråd med våra klubbar kunna utveckla än effektivare främjande, förebyggande och akuta insatser. Därför fanns ett behov av en forskningsrapport kring hur det faktiskt ser ut i våra klubbar. Nu har vi svaren på omfattningen av våra utmaningar samt förslag på olika typer av insatser, vilket blir nästa steg i vårt arbete, menar Anders Wikström, ansvarig för integritetsfrågor på Svensk Elitfotboll.

Enkäter och intervjuer
Studien som gjorts via webbenkäter och djupintervjuer är en genomlysning av alla spelare, ledare och övrig personal i de 32 klubbarna i Allsvenskan och Superettan 2021, från akademi till senior. KI har tittat på psykisk hälsa och riskbeteenden hos elitfotbollsspelare. Rapporten kommer att släppas i två delar. Idag presenteras den första delen som berör spel om pengar. 

– Kortfattat kan sägas att den svenska elitfotbollen, precis som samhället i stort, har sin beskärda del utmaningar i dessa områden. Vi har sedan några år investerat mycket i att utveckla såväl vårt proaktiva som vårt reaktiva arbete kring dessa frågor och med rapporten som underlag kommer vi kunna stärka det arbetet ytterligare, säger Anders Wikström.

Även matchfixning
En del av studien behandlar matchfixning. De som deltagit i undersökningen svarar här att frågor om matchfixning existerar även idag. Tidigare studier såväl nationellt som internationellt har visat att elitidrottare har en högre andel individer med spelproblem än normalpopulationen. KI:s studie bekräftar detta och ger också tydliga åtgärdsförslag.  

– Det här behöver adresseras ytterligare. Redan idag har vi ett starkt fundament med insatser kring utbildning i dessa spelrelaterade frågor, men vi ska göra mer. Förslagen från forskargruppen hamnar primärt inom två områden. Dels att vi arbetar med tydliggörande av policys, dels att vi utvecklar våra utbildningsinsatser, anser Anders Wikström och fortsätter.

– Vad jag vet så är vi den första fotbollsligan någonsin som gör en så här heltäckande rapport över sin verksamhet. Jag är glad över att vi gjort den och att vi nu har fått ett bra verktyg i vårt fortsätta arbete.  

Påbörja utvecklingsarbete
Samtliga resultat har kommunicerats ut i Svensk Elitfotbolls organisation och klubbarna är nu redo för att påbörja ett utvecklingsarbete för att minska problemen.  

Den andra delen av forskningsrapporten berör psykisk hälsa. Den kommer att presenteras efter årsskiftet. 

Ta del av alla resultat från den första delen av Karolinska Institutets forskningsrapport här. 

Svensk Elitfotbolls arbete med integritet:
Integritet är viktigt för Svensk Elitfotboll. Vi tar ansvar för och utbildar i värdegrund, anti matchfixning, psykisk hälsa och spelansvar/beroende.

Anti matchfixning och spelansvar:
Svensk Elitfotboll jobbar sedan 2016 aktivt med att motverka matchfixning. Matchfixning är ett allvarligt hot mot idrottens trovärdighet. Därför ser Svensk Elitfotboll det som mycket viktigt att informera om riskerna kring detta.

Anders Wikström är heltidsanställd på Svensk Elitfotboll som integrity officer, för att jobba med ligaintegritet och anti matchfixning. Anders har besökt samtliga SEF-klubbar och deras akademier för att prata om spelansvar och riskerna med matchfixning. 

Alla spelare och ledare årligen genomför dessutom årligen en utbildning i matchfixning och spelansvar/spelproblem.

2020 infördes tjänsten Integrity officer i samtliga 32 SEF-klubbar. Uppdraget för en Integrity officer är att agera kontaktperson och ansvara för att informera samt kunna ge råd och stöd i integritetsfrågor och områdena matchfixning och ansvarsfullt spelande. 

Samtliga spelare och ledare får i utbildningen veta att de inte får spela på egna matcher eller matcher i ligan